Prezydencki „Tour de Świdnica” (FOTO)

foto

fotoNiezwykłą, objazdową konferencją prasową podsumowała 100 dni swojego urzędowania prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska. Wraz ze swoimi zastępcami i dwójką urzędników zaprosiła dziennikarzy na wspólną przejażdżkę po mieście. Na trasie było siedem przystanków – miejsc, gdzie już trwają lub niedługo rozpoczną się najważniejsze inwestycje.

Niezwykłą, objazdową konferencją prasową podsumowała 100 dni swojego urzędowania prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska. Wraz ze swoimi zastępcami i dwójką urzędników zaprosiła dziennikarzy na wspólną przejażdżkę po mieście. Na trasie było siedem przystanków – miejsc, gdzie już trwają lub niedługo rozpoczną się najważniejsze inwestycje. foto 07

W ten nieszablonowy sposób włodarze Świdnicy przekonywali, że mimo ataków ze strony opozycji miasto rozwija się i staje się przyjazne dla mieszkańców. Wśród planowanych inwestycji tylko jednak kilka można całościowo przypisać już nowym władzom. Większość to kontynuacja – czasem nieco przemodelowana, ze zmienioną koncepcją – działań zainicjowanych przez poprzedników. Beata Moskal-Słaniewska podkreślała, że jednym z pierwszych tematów, którymi się zajęła było zlecenie posprzątania miasta, likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci, korekcja żywopłotów. – Nasze miasto było bardzo zaniedbane i brudne. Tego wstydziliśmy się jako świdniczanie. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie wszędzie jeszcze udało się posprzątać, ale pracy cały czas trwają. Została zatrudniona specjalna grupa pracowników interwencyjnych – mówiła.

Pierwsza kobieta-prezydent Świdnicy podkreślała ponadto, że skupia się na najważniejszych potrzebach miasta i mieszkańców, a pytana o ocenę stu dni swojego urzędowania wystawiła sobie ocenę dobrą – szkolną „czwórkę”.

Priorytetami są inwestycje związane z drogami i chodnikami, budownictwo i szeroko pojęta troska o problemy mieszkaniowe mniej i bardziej zamożnych świdniczan oraz tworzenie przestrzeni rekreacyjnych.

Na trasie konferencji zaplanowano siedem przystanków: ulica Sikorskiego, ulica Kliczkowska, ulica Westerplatte przy budynku po Dolmebie, plac 1000-lecia Państwa Polskiego, Kraszowice – ulica Przyjaźni, ulica Bystrzycka, ulica Wałbrzyska,

W „prezydenckim „Tour de Świdnica” Beacie Moskal-Słaniewskiej towarzyszyli i opowiadali o planowanych inwestycjach jej zastępcy Marek Suwalski i Szymon Chojnowski, dyrektor Departamentu Komunikacji Urzędu Miejskiego w Świdnicy, Maciej Gleba oraz przyszła rzecznik prasowy magistratu (od 1 kwietnia) Magdalena Dzwonkowska.

(ram, foto Wiktor Bąkiewicz)

{gallery}galerie/150319beata{/gallery}

 

Przebudowa ulicy Sikorskiego na odcinku pomiędzy rondem „Solidarności”, a ulicą Langiewicza w Świdnicy. Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 112030D – Etap I i II”

 

Zakończenie realizacji: 15 listopada 2015 r.

 

Zakres inwestycji:

 

„Etap I – „Przebudowa ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy”

obejmujący ulicę Sikorskiego wraz ze skrzyżowaniami ulic bocznych, pętlę autobusową oraz przebudowę przepustu – teren Gminy Miasto Świdnica,

 

„Etap II – „Przebudowa drogi gminnej nr 112030D na terenie Gminy Świdnica”

obejmujący teren Gminy Świdnica – droga gminna wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Nad Potokiem.

 

Zamówienie obejmuje w szczególności:

– przebudowę istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej, klasa drogi Z, o szerokości 7,0 m, jednojezdniową, dwupasową z wyspą rozdzielającą w obrębie skrzyżowania, w dotychczasowym stanie – za wyjątkiem rejonu projektowanego skrzyżowania wymagającego przebudowy drogi

z Osiedla Nad Potokiem z drogą gminną nr 112030D,

– przebudowę pętli autobusowej,

– budowę 7 miejsc postojowych,

– budowę jednostronnego chodnika,

– budowę ścieżki rowerowej,

– budowę kanalizacji deszczowej,

– przebudowę przepustu,

– likwidację istniejącego i budowę nowego oświetlenia ulicznego jezdni, skrzyżowań, chodnika

i ścieżki rowerowej,

– budowę kolektora kanalizacji deszczowej,

– usunięcie kolizji istniejącego uzbrojenia w sieć gazową śr./c, energetyczną oraz teletechniczną.

– montaż elementów bezpieczeństwa ruchu,

 

Kwota przeznaczona na finansowanie zadania:

 

Łączne koszty finansowe: 5.582.464,00 zł. w tym dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego oraz Gminy Świdnica – 772.888,00 zł.

Budowa ul. Kliczkowskiej w Świdnicy – Etap I” – w przebiegu od ulicy Kopernika do żelaznego mostu przy ul. Wrocławskiej

 

środki przeznaczone w budżecie GM na realizację zadania – 3.560.000,00 zł

zadanie współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Działanie nr 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców” w Priorytecie nr 9 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta)” dla obszarów powojskowych i poprzemysłowych w wysokości 85% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych tj. kwota = 2.771.418,20 PLN

Terminy
rozpoczęcie inwestycji – IV kwartał 2014r.

zakończenie inwestycji – II kwartał 2015r.

Zakres inwestycji

Jeszcze w listopadzie 2014 roku rozpoczęto prace w zakresie przebudowy ulicy Kliczkowskiej, na odcinku pomiędzy ul. Wincentego Witosa, a ul. Wrocławską.

W ramach realizowanego projektu wybudowana zostanie nowa, dwupasmowa droga o szerokości 7 metrów.

W wyniku inwestycji powstaną również nowe chodniki i ścieżka rowerowa, wybudowana będzie nowa kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne, powstaną nowe miejsca parkingowe oraz uregulowane zostaną wjazdy na posesje przylegle do ul. Kliczkowskiej.

W ramach zaplanowanych prac, wykonane zostanie rondo na skrzyżowaniu ulicy Kliczkowskiej z ul. Wrocławską, spełniające wymagania techniczne określone w przepisach.

Realizacja inwestycji przywróci do użytkowania arterię komunikacyjną, której funkcjonowanie skutecznie poprawi skomunikowanie rejonów Świdnicy, leżących po obu stronach tej przemysłowej części miasta. Realnie przyczyni się to do poprawy jakości podróżowania w całym obszarze aglomeracji świdnickiej, zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz stanie się istotnym krokiem do ożywienia funkcjonalności zdegradowanych terenów przemysłowych miasta.

„Budowa ul. Kliczkowskiej w Świdnicy – Etap II”

środki przeznaczone w budżecie GM na realizację zadania = 1.904.330,00 PLN

zadanie współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Działanie nr 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców” w Priorytecie nr 9 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta)” dla obszarów powojskowych i poprzemysłowych
w wysokości 84,99% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych tj. kwota = 1.875.529,72 PLN

Terminy
rozpoczęcie inwestycji – IV kwartał 2014r.

zakończenie inwestycji – II kwartał 2015r.

Zakres inwestycji

Jeszcze w listopadzie 2014 roku rozpoczęto prace w zakresie przebudowy ulicy Kliczkowskiej, na odcinku od ul. Kopernika do ul. Wincentego Witosa.

W ramach realizowanego projektu wybudowana zostanie nowa, dwupasmowa droga o szerokości 7 metrów.

W wyniku inwestycji powstaną również nowe chodniki i ścieżka rowerowa, wybudowana będzie nowa kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne, powstaną nowe miejsca parkingowe oraz uregulowane zostaną wjazdy na posesje przylegle do ul. Kliczkowskiej.
W ramach zaplanowanych prac w celu zapewnianie trójkąta widoczności przebudowana zostanie część skrzyżowania ul. Kliczkowskiej z ul. Kopernika.

Realizacja inwestycji przywróci do użytkowania arterię komunikacyjną, której funkcjonowanie skutecznie poprawi skomunikowanie rejonów Świdnicy, leżących po obu stronach tej przemysłowej części miasta. Realnie przyczyni się to do poprawy jakości podróżowania w całym obszarze aglomeracji świdnickiej, zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz stanie się istotnym krokiem do ożywienia funkcjonalności zdegradowanych terenów przemysłowych miasta.

 

Przebudowa ul. Wałbrzyskiej (droga wojewódzka nr 379) na odcinku od granic administracyjnych miasta Świdnicy do skrzyżowania z ul. Jana Kochanowskiego (droga powiatowa 3396D) wraz z budową ronda

 

GMŚ stara się od wielu lat o przebudowę ul. Wałbrzyskiej na odcinku od ul. Słowiańskiej do ul. Korczaka. Badania pokazały, że skrzyżowanie z ul. Wałbrzyskiej, Jana Kochanowskiego i Polna Droga jest wysoce kolizyjne. Dodatkowo w godzinach porannego szczytu bardzo trudno włączyć się do ruchu z ulic podporządkowanych. Na odcinku od ul. Polna Droga do ul. Słowiańskiej brak jest chodników, ścieżki rowerowej, oświetlenia, w skrajni drogi rosną drzewa oraz droga nie posiada kanalizacji deszczowej. Dlatego więc roku 2006 zadnie to zgłoszono do III Edycji Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Niestety ze względu zbyt duży zakres przyjęty do realizacji czego konsekwencją było przedłużające się prace projektowe i zbyt duże koszty inwestycji zadanie nie uzyskało aprobaty Ministerstwa Infrastruktury i wykreślono je programu. Wobec powyższego realizacja inwestycji została zawieszona.

W tak zwanym międzyczasie wykonano opracowania dotyczące możliwości ograniczenia kosztów inwestycji. Wstępne wyliczenia pokazywały, że po zmniejszeniu zakresu prac oraz przyjęciu innych złożeń konstrukcyjnych można zrealizować odcinek od mostu do ul. Korczaka za kwotę 3 500 000 zł. W 2014 zostało podpisane porozumienie pomiędzy Województwem Dolnośląskim, Gminą Miasto Świdnica i Powiatem Świdnickim na mocy którego ustalono udział poszczególnych samorządów:

Województwo Dolnośląskie – 65%

Gmina Miasto Świdnica – 25%

Powiat Świdnicki – 10 %

W 2014 roku zlecono przygotowanie nowego projektu budowlanego. Projekt zakłada przebudowę odcinka od ul. Słowiańskiej do ul. Korczaka z podziałem na dwa etapy. Etap I – od mostu do ul. Korczaka i Etap II – od ul. Słowiańskiej do mostu na potoku Witoszówka. Dla etapu I zapewnione jest finansowania na podstawie podpisanego w 2014 roku porozumienia. Finansowanie etapu II jest w fazie uzgodnień z DSDiK. Zgodnie z porozumieniem Etap I ma być zrealizowany do końca bieżącego roku.

 

W ramach etapu I przewidziane jest:

– rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu,

– budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Polna Droga, Jana Kochanowskiego, Wałbrzyska
– budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej

– budowa dwukierunkowej ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej

– budowa i przebudowa oświetlenia (oprawy oświetleniowe z źródłami LED)

– budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej,

– przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

– przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznych

– remont nawierzchni jezdni

 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 w Świdnicy

W 2014 roku Gmina Miasto Świdnica zgłosiło zadanie dotyczące przebudowy
ul. Wałbrzyskiej na odcinku od ul. Leśnej do ul. Mickiewicza do „Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich”. Projekt został zakwalifikowany i będzie realizowany w 2015 roku. Jest to kontynuacja remontu jaki wykonała DSDiK w latach poprzednich na odcinku od ul. Niecałej do ul. Leśnej. Zakłada się, że zostanie przebudowana jezdnia o nawierzchni z kostki kamiennej ul. Wałbrzyskiej na długości 160 mb. Zostanie wzmocniona podbudowa i położona nowa nawierzchnia bitumiczna. W ramach programu Województwo Dolnośląskie i Gmina Miasto Świdnica wspólnie zrealizują inwestycje, miasto będzie pełnić rolę lidera, przygotuje projekt przebudowy, wyłoni wykonawcę i rozliczy inwestycję. Wstępny koszt przebudowy to 365 000 zł, podział finansowy to 50% GMŚ i 50% WD.

 

Przebudowa ul. Przyjaźni w Świdnicy

W budżecie na 2015 rok znalazły się środki na przygotowanie projektu przebudowy
ul. Przyjaźni. Przyczyną rozpoczęcia działań projektowych był przede wszystkim zły stan techniczny nawierzchni jezdni, problemy z odprowadzeniem wód opadowych, wypadająca kostka kamienna na dojeździe do mostu, deformacje nawierzchni na moście oraz brak skrajni pionowej na wiadukcie kolejowym przy skrzyżowaniu z ul. Słowiańską. Biorąc pod uwagę, że ulica ta służy dojściu do kościoła szczególnie ważne jest aby chodniki znajdowały się po obu stronach jezdni. Zakres przebudowy będzie obejmował:

– remont nawierzchni na moście,

– zmiana kąta najazdu na most w celu wyeliminowania wypadania kostki kamiennej z nawierzchni ulicy przed mostem

– odnowienie balustrad na moście

– przebudowa jezdni

– przebudowa chodników

– przebudowa oświetlenia

– przebudowa kolidującej sieci uzbrojenia podziemnego

– obniżenie poziomu jezdni pod wiaduktem w celu zwiększenia światła wiaduktu

-przebudowa skrzyżowania ul. Śląskiej i Słowiańskiej

 

Przebudowa ul. Kraszowickiej

Ulica Kraszowicka jest drogą podstawowego układu drogowego w Świdnicy, dlatego też szczególnie ważny jest jej stan techniczny. Obecnie jezdnia jest mocno zniszczona, brak jest ścieżki rowerowej, oświetlenia na odcinku od ul. Torowej w kierunku granic miasta, konieczna jest budowa kanalizacji deszczowej, przystanek przy ul. Chłopskiej zorganizowany jest przy poboczu gruntowym. Dodatkowa droga ta była mocno uszkodzona podczas powodzi w 1997 roku. Wykonane prace po powodzi ograniczały się do naprawy zniszczeń, ale już nie do zabezpieczenia nabrzeża przed przyszłymi powodziami. Biorąc to pod uwagę w roku bieżącym przeznaczono środki na przygotowanie technicznej na przebudowę ul. Kraszowickiej w całym przebiegu tj. na długości 2,6 km. Przewiduje się ze względu na rozmiar inwestycji podział na etapy:

I etap – Od ul. Bystrzyckiej (od strony ul. Westerplatte) do ul. Chłopskiej

II etap – Pomiędzy przejazdami kolejowymi na nieczynnej linii kolejowej nr 285.

III etap – Od ul. Torowej od ul. Bystrzyckiej (w kierunku granic miasta)

Główne założenia:

– przebudowa jezdni

– budowa chodnika po prawej stronie w etapie I

– budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego

– budowa nowych zatok autobusowych

– budowa ścieżek rowerowych

– budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej

– przebudowa dwóch przejazdów kolejowych

– wzmocnienie korpusu drogowego na odcinku ul. Kraszowickiej przylegającej bezpośrednio do rzeki.

 

Zagospodarowanie terenu ul. Bystrzycka – Westerplatte

W 2011 r. został opracowany projekt budowlany na realizację powyższego zadania obejmujący budowę dróg oraz sieci infrastruktury podziemnej. Zadanie obejmuje obszar przeznaczony w Miejskim Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod zabudowę mieszkalno – usługową w rejonie ulic Bystrzycka – Westerplatte ograniczonych od wschodu ul. Westerplatte, od północy ul. Kasztanową, od zachodu ul. Bystrzycką, od południa ul. Bystrzycką i granicą administracyjną miasta. Celem miasta jest uzbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne, zabudowę szeregową i wielorodzinną tak aby umożliwić mieszkańcom pozostanie na terenie miasta. Powierzchnia zabudowy dla całości tego terenu wynosi 69,2 ha.

Zadanie zostało podzielone na cztery etapy. I etap został rozpoczęty w 2014.

„Zagospodarowanie rejonu ul. Bystrzycka – Westerplatte w Świdnicy – etap I”

Budowa infrastruktury zapewni tereny pod:

-zabudowę jednorodzinną – 72 działki,

-zabudowę szeregową – 39 działek,

Razem 111 działek pod zabudowę jednorodzinną i szeregową o pow. 16,904 ha

-zabudowę wielorodzinną -12,7077 ha,

-zabudowę wielorodzinna z usługami- 3,1073 ha

Razem pod zabudowę wielorodzinną 15,8150 ha

Środki przeznaczone w budżecie GMŚ na realizację I etapu zadania = 2.923.565,00 zł

Terminy
rozpoczęcie inwestycji – IV kwartał 2014 r.

zakończenie inwestycji – II/III kwartał 2015 r.

Zakres inwestycji

W październiku 2014 roku rozpoczęto prace w zakresie Etapu I:

budowy drogi gminnej dla terenu położonego w Świdnicy począwszy od wjazdu z drogi powiatowej nr 2876D – ul. Bystrzyckiej

drogę gminną 10 KD(D) i częściowo droga 1 KD(L) – końcowy odcinek – zgodnie z MPZT;

Przedmiot umowy obejmuje roboty budowlane polegające na:

wykonaniu niwelacji terenu, wzmocnieniu i podbudowy dróg gminnych tj.

– drogi 1KD(L) końcowy odcinek o długości 84,0m, szer.7,00m;

– drogi 10 KD(D) o długości 883,0m, szer. 6,00m;

oznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Terenu zatwierdzonym uchwałą nr XLV/540/10 Rady Miejskiej  w Świdnicy z dnia 14.05.2010r. zwanym dalej MPZT; wraz z kanalizacją deszczową – kanał grawitacyjny o łącznej długości 1129,5m umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych z tych dróg oraz z terenów do nich przyległych przeznaczonych pod zainwestowanie.

Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje: wycinkę drzew kolidujących z realizowaną inwestycją drogową, oznakowanie pionowe i poziome docelowej organizacji ruchu dla realizowanych dróg gminnych, wykonanie skarpy wraz z jej wzmocnieniem w rejonie wjazdu z drogi powiatowej nr 2876D – ul. Bystrzyckiej w drogę gminną 10KD(D).

Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji realizuje zadanie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla etapu I za kwotę 3.200.tys. zł

Kolejne etapy budowy dróg wraz z infrastrukturą możliwe do realizacji w następnych latach szacowane kwoty:

dokończenie etapu I:

polegające na wykonaniu krawężników i warstwy właściwej nawierzchni drogowej oraz wykonanie oświetlenia ulicznego

wartość prac = 1.455 tys zł,

etap II:

wykonanie częściowo odcinka drogi 1 KD(L) o dł. 201 mb do skrzyżowania 2 KD(L) oraz drogę 9 KD(D) o dł.319 mb – do włączenia z droga wojewódzką ul. Westerplatte;
wartość etapu = 8.788.tys zł

etap III:

wykonanie pozostałego odcinka drogi 1 KD(L) około 3/4 części 574 mb, droga 3KD(Z) – ul. Kasztanowa, 1 KD(D) o dł.208 mb, 3 KD(D) o dł. 301 mb – ul. Wiśniowa;

wartość etapu = 11.686 tys zł

etap IV:

wykonanie sięgaczy od drogi gminnej 10 KD(D) o dł. 618 mb

wartość etapu = 4.256 tys zł

Łącznie I etap – 7.580 tys zł

Etapy II, III, IV- 24.730 tys zł

Razem= 32.310.tys zł

 

Zagospodarowanie skweru na pl.1000-lecia PP”

to projekt zgłoszony i zaplanowany w ramach budżetu obywatelskiego. Kwota przeznaczona na finansowanie zadania w 2015 wynosi 600 tys. zł.

2 marca 2015 roku odbyły się konsultacje władz miasta i pracowników Urzędu Miejskiego z zespołem osób m.in. architektami, urbanistami, konstruktorami i artystami – mieszkańcami Świdnicy.

Na spotkaniu omówiono konieczny zakres rewitalizacji skweru i spisano wstępne założenia do prac projektowych:

– zachować układ historyczny terenu, łącznie z fontanną i układem dwu poziomowym,

– wykonać korektę istniejących nasadzeń, zachować istniejące cisy pod ochroną

– wprowadzić nowe nasadzenia, zimozielone i kolorowe,

– wykonać oświetlenie terenu,

– alejki należy wykonać z nawierzchnią utwardzoną naturalną z obrzeżami,

– obelisk: przenieść w inne miejsce lub pozostawić jako miejsca,

– utworzyć pas zieleni izolacyjnej od strony Al. Niepodległości,

– możliwe jest wykonanie dodatkowej alejki od strony Garbarskiej – w miejscu wydeptanego duktu.

Następnym etapem będzie zlecenie wykonania dokumentacji projektowej, a kolejnym realizacja. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi jeszcze w tym roku.

 {fcomment}

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *