Uchwała absolutoryjna unieważniona

Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła nieważność uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach w sprawie nieudzielania Burmistrzowi Miasta Świebodzice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022 podjętej na sesji w dniu 19 czerwca br.

RIO wcześniej negatywnie opiniowało również wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawnie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi oraz samą uchwałę. uzasadnieniu dokumentu podobnie jak w poprzednich przypadkach podkreślono, że instytucji absolutorium nie można łączyć z oceną działalności Burmistrza w innym zakresie niż wykonanie budżetu. Podjęcie przez Radę Miejską uchwały o nieudzieleniu absolutorium powinno być następstwem przeprowadzonego rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz jego negatywnej oceny wraz z uzasadnieniem. Jak wskazała Regionalna Izba Obrachunkowa będąca zewnętrznym i niezależnym organem kontroli i nadzoru jednostek samorządu terytorialnego, podczas sesji absolutoryjnej nie dokonano oceny wykonania budżetu za rok 2022, która mogłaby uzasadniać nieudzielenie absolutorium. Ponadto nie wniesiono żadnych uwag do stopnia realizacji dochodów i wydatków budżetu, jak również nie wskazano innych nieprawidłowości w sferze wykonania budżetu, które mogłyby stanowić podstawę nieudzielania absolutorium. Ponieważ nieudzielenie absolutorium z przyczyn innych niż wykonanie budżetu stanowi istotne naruszenie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu stwierdziło nieważność uchwały Rady Miejskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *