Mamy dwóch wiceministrów

Wojciech Murdzek, były i długoletni prezydent Świdnicy, wiceministrem rozwoju. – To dla mnie ogromny zaszczyt i mobilizacja do jeszcze bardziej wytężonej pracy – napisał po otrzymaniu nominacji. To nie jedyna nominacja w ostatnich dniach. Pochodzący ze Świebodzic poseł Ireneusz Zyska został wiceministrem klimatu.

W tym roku Wojciech Murdzek ponownie został wybrany do Sejmu IX kadencji z listy PiS w Wałbrzychu. Od 2015 do 2019 r., również z listy PiS, był parlamentarzystą reprezentującym nasz okręg wyborczy. Przewodniczył m.in. sejmowej nadzwyczajnej komisji ds. deregulacji. Zasiadał również w sejmowych komisjach: gospodarki i rozwoju, finansów publicznych oraz tzw. komisji śledczej ds. VAT. Urodził się 13 grudnia 1957 r. w Świdnicy. W 1981 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Na tej samej uczelni, w 1988 r., ukończył studia podyplomowe na kierunku Projektowanie Systemów Mikroprocesorowych, a w 2008 r. – studia podyplomowe na kierunku New Public Management w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.  W latach 1981-1992 był konstruktorem w Zakładach Elektrotechniki Motoryzacyjnej w Świdnicy. Między 1990 a 1998 r. – radny, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Świdnicy. W latach 1999-2002 – starosta Powiatu Świdnickiego.  A od 2002 do 2014, przez trzy kadencje, sprawował urząd prezydenta Świdnicy. W latach 2014-2015 – radny Rady Powiatu Świdnickiego.

W 2013 r. otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W 2014 r. – Samorządowego Oskara – nagrodę im. Grzegorza Palki. W tym samym roku Złoty Medal im. Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego oraz Dolnośląskie Gryfy – Nagrodę Gospodarczą. Kolejno w latach 2012, 2013, 2014 otrzymywał Złote godło QI, Perła QI, a w 2009 r. – Dolnośląski Klucz Sukcesu. Aktywnie zaangażowany w działalność społeczną. Od 1984 r. w Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom „Ut unum sint”, od 1990 r. jako jej prezes. Wspiera też m.in. Towarzystwo im. św. Brata Alberta. Wieloletni przewodniczący Stowarzyszenia „Wspólnota Samorządowa Ziemi Świdnickiej”. W latach 2001-2007 był Prezesem Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych, które współzakładał.  W latach 2008-2015 był wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Invest–Park Development. Biegle włada językiem niemieckim.  Jest żonaty, ma córkę i syna. Obok Wojciecha Murdzka powołania na wiceministrów rozwoju otrzymali: Krzysztof Mazur, Marek Niedużak i Robert Nowicki

To nie jedyny polityczny awans z naszego okręgu w ubiegłym tygodniu. Premier Mateusz Morawiecki powołał dwóch wiceministrów klimatu. Sekretarzem stanu w Ministerstwie Klimatu został mieszkający w Świebodzicach Ireneusz Zyska, a nominację na stanowisko podsekretarza stanu otrzymał Adam Guibourgé-Czetwertyński

Ireneusz Zyska ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. W latach 2007 – 2011 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu. W 2011 roku zdał egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawnych. Od 2000 do 2006 pracował w departamencie prawnym dużej spółki prawa handlowego we Wrocławiu oraz w kancelarii syndyka, zajmując się obsługą prawną przedsiębiorstw. W latach 2006 do 2011 pełnił funkcję zastępcy burmistrza miasta Świebodzice. W tym czasie był także dwukrotnie wybierany radnym rady miejskiej. W latach 2012 do 2015 prowadził kancelarię radcy prawnego, w ramach której współpracował z dużymi podmiotami gospodarczymi, w tym spółkami notowanymi na GPW, a także występował w licznych procesach jako pełnomocnik osób fizycznych i prawnych z zakresu prawa cywilnego oraz ochrony konkurencji i konsumentów.  W wyborach parlamentarnych w 2015 roku został wybrany posłem na Sejm RP z okręgu wałbrzyskiego. W Sejmie RP VIII kadencji pracował w Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, w ramach której przewodniczył pracom podkomisji stałej ds. polityki regionalnej. Pracował także w Komisji Infrastruktury oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W marcu 2016 roku został powołany na członka Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów. Założyciel i przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii, który w Sejmie RP VIII kadencji stał się ogólnopolską platformą merytorycznej dyskusji i kształtowania opinii na temat transformacji polskiego górnictwa i energetyki, bezpieczeństwa energetycznego, wykorzystania zasobów naturalnych, paliw kopalnych i odnawialnych źródeł energii, rozwoju elektromobilności oraz zastosowania nowoczesnych technologii w procesie zmian i kształtowania polskiego systemu elektroenergetycznego, w tym energetyki jądrowej i rozproszonej. W wyborach parlamentarnych 2019 roku został wybrany posłem na Sejm RP IX kadencji. Uczestnik młodzieżowego ruchu oporu w czasach PRL, członek partii Prawo i Sprawiedliwość. Miłośnik górskiej turystyki pieszej, polskiej historii i tradycji niepodległościowej.

Ministerstwo Rozwoju – co to jest?
Ministerstwo Rozwoju jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę Ministra Rozwoju.  Obszary działalności to: gospodarka, budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, a także turystyka.
Dział gospodarka obejmuje sprawy: gospodarki, w tym konkurencyjności gospodarki, współpracy gospodarczej z zagranicą, oceny zgodności, miar i probiernictwa, własności przemysłowej,  innowacyjności, działalności gospodarczej, promocji gospodarki polskiej w kraju i za granicą oraz     współpracy z organizacjami samorządu gospodarczego.
Dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo obejmuje sprawy: architektury, budownictwa, nadzoru architektoniczno-budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, geodezji i kartografii, rewitalizacji, z zastrzeżeniem art. 23a pkt 2 Ustawy z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, wspierania mieszkalnictwa, gospodarki nieruchomościami, w tym nieruchomościami Skarbu Państwa, infrastruktury komunalnej, z wyjątkiem określenia zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, rodzinnych ogrodów działkowych,  infrastruktury informacji przestrzennej.
Dział turystyka obejmuje sprawy: zagospodarowania turystycznego kraju oraz mechanizmów regulacji rynku turystycznego.

Ministerstwo Klimatu – co to jest?
Minister Klimatu prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju z zachowaniem ojczystych zasobów przyrodniczych i polskiego krajobrazu. Odpowiada także za racjonalną gospodarkę leśną i efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych.
Misja:
Ministerstwo Klimatu, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Wizja:
Ministerstwo Klimatu jest nowoczesną, profesjonalną, darzoną zaufaniem społecznym instytucją, racjonalnie zarządzającą zasobami naturalnymi, dbającą o edukację ekologiczną społeczeństwa oraz otwartą na współpracę w zakresie ochrony środowiska.

(opr. na podstawie gov.pl)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *