Inwestycje przez aktywizację

Ponad 9400 mb przeprowadzonych konserwacji na urządzeniach melioracyjnych, wykoszonych rowów, poboczy w 26 sołectwach. To efekt prac wykonanych przez 25 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych na terenie gminy Świdnica. Od kilku lat władze gminy Świdnica korzystają z rozwiązań  proponowanych przez PUP dot. aktywizacji osób bezrobotnych.

konserwacja rowu melioracyjnego w Lutomi Dolnej lewa strona – rów odwadniający pola za domostwami w kierunku Mościska

Zawarta uowa przewiduje dofinansowanie ze strony Powiatowego Urzędu Pracy dofinansowanie do wypłaty dla każdego pracownika kwoty 1800 zł plus ZUS tj 17,19% czyli 309,42 zł miesięcznie, co daje w skali pierwszego kwartału trwania umowy kwotę  135 000 zł plus 23 206,50 zł ZUS. Koszty ponoszone z Urzędu Gminy to kwota 15 000 zł plus 2578,50 zł z tyt. ZUS.

Zatrudnieni od 1 kwietnia br. bezrobotni wykonali przede wszystkim prace dot. koszenia poboczy i rowów melioracyjnych w: Bystrzycy Dolnej, Bojanicach, Lutomi Górnej, Niegoszowie, Słotwinie, Komorowie, Lutomi Dolnej, Witoszowie Górnym, Pszennie, Mokrzeszowie, Makowicach, Gogołowie, Burkatowie, Zawiszowie, Krzyżowej, Boleścinie, Witoszowie Dolnym. Obecnie trwa wymiana przepustów na urządzeniach melioracyjnych w Pogorzale, i Witoszowie Dolnym.

Spośród 25 pracowników zostały utworzone 2 i 3 osobowe grupy wykonujące prace na urządzeniach melioracyjnych oraz 2 grupy 3 osobowe kosiarzy, którzy sukcesywnie będą wykonywać prace na wszystkich sołectwach na terenie gminy Świdnica – podkreśla Zygmunt Balant, kierownik działu rolnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Świdnica.

Każdego roku, na terenie gminy Świdnica zatrudnienie znajduje kilkadziesiąt osób w ramach programu prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych i robót publicznych.

Kolejne 10 osób uczestniczy w Programie Aktywizacja i Integracja (PAI), który realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy, we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świdnicy – mówi wójt gminy Teresa Mazurek.

Do jego  udziału zostały skierowane osoby bezrobotne dla których ustalono III profil pomocy, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, zamieszkałe na terenie gminy Świdnica. W ramach Programu realizowane są następujące działania:

 – aktywizacja zawodowa bezrobotnych przez gminny ośrodek pomocy społecznej w ramach prac społecznie użytecznych,

-integracja społeczna bezrobotnych przez powiatowy urząd pracy, służąca kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, w szczególności przez grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie i grupy wsparcia.

Program PAI trwa 2 realizowany będzie do  31.08.2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *