Inspektor Nadzoru Budowlanego ostrzega po katastrofie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świdnicy wystosował komunikat do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych zlokalizowanych w najbliższym sąsiedztwie budynku przy ul. Krasickiego 28 w Świebodzicach, w którym 8 kwietnia doszło do katastrofy budowlanej.

W związku z tragiczną w skutkach katastrofą budowlaną, jaka miała miejsce w dniu 8 kwietnia 2017 roku w Świebodzicach przy ul. Krasickiego 28 przypominam, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych, oprócz obowiązku przeprowadzania okresowych kontroli obiektów, tj.

okresowej, co najmniej raz w roku polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),

okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego
i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów,

ciąży także obowiązek zapewnienia kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

W związku ze wstrząsem, jaki powstał w trakcie katastrofy budowlanej, została określona strefa bezpośredniego oddziaływania, która obejmuje posesje położone przy:

ul. Krasickiego 16, 18, 20, 22, 24, 24A, 26, 26A, 32,
ul. Krasickiego 9, 11A, 11B, 15, 17,
ul. Młynarskiej 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26
ul. Szkolnej 17.

Wszyscy właściciele bądź zarządcy wyżej wymienionych posesji zostali pisemnie zobowiązani do niezwłocznego przeprowadzenia takiej kontroli bezpiecznego użytkowania swoich obiektów i przedłożenia w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Świdnicy (Świdnica ul. Parkowa 2) protokołu kontroli.

Ponadto przypominam, że zgodnie z art. 93 pkt 8 ustawy Prawo budowlane, kto nie spełnia obowiązku przeprowadzenia w określonym terminie kontroli obiektu budowlanego, podlega karze grzywny. Natomiast, kto nie spełnia określonego w przepisach obowiązku utrzymania obiektu w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy Prawo budowlane).

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Świdnicy
Barbara Rajca

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *