Finał turnieju „Piłkarska Kadra Czeka” w Świdnicy

Takiego wydarzenia w Świdnicy jeszcze nie było. 6 i 7 lipca na obiektach Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji rozegrany zostanie Finał Centralny 21. Ogólnopolskiego Turnieju LZS Dziewcząt „Piłkarska Kadra Czeka” Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS w piłce nożnej. W szranki stanie kilkanaście drużyn rocznika 2006 i młodsze – mistrzyń województw wyłonionych w drodze regionalnych eliminacji

„Piłkarska Kadra Czeka” to jeden z największych, najstarszych i najbardziej prestiżowych turniejów młodzieżowych w Polsce. Jego historia sięga 1984 roku, gdy Adam Go­cel z Re­dak­cji Rol­nej Te­le­wi­zji Pol­skiej wpadł na po­mysł zor­ga­ni­zo­wa­nia ak­cji po­pu­la­ry­zu­ją­cej pił­kę noż­ną wśród mło­dzie­ży ze śro­do­wi­ska wiej­skie­go i ma­łych mia­ste­czek. Na­zwa­no ją „Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka” — au­dy­cja pod tym ty­tu­łem od je­sie­ni 1984 roku emi­to­wa­na by­ła raz w ty­go­dniu w TVP. Do współ­pra­cy za­pro­szo­no kil­ku tre­ne­rów m.in.: Sta­ni­sła­wa Ty­mo­wi­cza i Ru­dol­fa Ka­pe­rę, ak­cję wspar­li zna­ni sę­dzio­wie: Mi­chał List­kie­wicz, Te­re­sa Orze­chow­ska, Wie­sław To­kar­czyk, natomiast po­mo­cy eks­perc­kiej i or­ga­ni­za­cyj­nej udzie­la­ły­: Zrze­sze­nie LZS, Szkol­ny Zwią­zek Spor­to­wy, Pol­ski Zwią­zek Pił­ki Noż­nej oraz Mi­ni­ster­stwo Oświa­ty i Wy­cho­wa­nia. One też fun­do­wa­ły na­gro­dy. Zwycięzcą pierwszego turnieju w 1985 roku zostali młodzi piłkarze z SP 7 z Leszna. W związku z rozwojem piłki nożnej wśród dziewcząt w 2001 roku „Piłkarska Kadra  Czeka” doczekała się także turnieju żeńskiego. Pierwszym mistrzem został GLKS Zryw Książki z województwa kujawsko-pomorskiego, natomiast rok temu triumfował UKS 3 Staszówka z województwa małopolskiego.

W historii turnieju pięknymi zgłoskami zapisały się też drużyny z naszej okolicy. W 1988 roku zwycięzcą turnieju został LKS Kłaczyna z gminy Roztoka w ówczesnym województwie wałbrzyskim, a w 1993 roku brązowy medal wywalczył Cukrownik Pszenno. W turnieju dziewcząt największym sukcesem pozostaje ten sprzed roku, gdy piłkarki ŻAP Polonii Świdnica zajęły piąte miejsce. Czy świdniczanki pójdą za ciosem na swoich obiektach? Tego jeszcze nie wiemy – najpierw Polonia musi zwyciężyć w finale dolnośląskim, który zaplanowano na 26 czerwca.

Organizatorami turnieju finałowego są: Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Dolnośląskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy, Dolnośląski Związek Piłki Nożnej we Wrocławiu, Powiat Świdnicki, Gmina Miasto Świdnica, OSiR Świdnica, ŻAP Polonia Świdnica, firma Dabro-Bau i firma JAKO. 

Wstęp na turniej wolny.

PROGRAM

MISTRZOSTW KRAJOWEGO ZRZESZENIA LZS W PIŁCE NOŻNEJ DZIEWCZĄT „PIŁKARSKA KADRA CZEKA” – ŚWIDNICA  6-7.07.2021

06.07.2021 – wtorek

9.30- 10.00 – uroczyste otwarcie mistrzostw – płyta główna stadionu OSIR Świdnica

10.00-13.00 – mecze eliminacyjne w grupach – obiekty OSIR Świdnica

15.30-18.30 – mecze eliminacyjne w grupach – obiekty OSIR Świdnica

07.07.2021 – środa

10.00-13.00- mecze finałowe – obiekty OSIR Świdnica

13.30 – uroczyste podsumowanie turnieju

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *