Złóż wniosek

3 miliony złotych zarezerwowano w budżecie miasta Świdnicy na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Do 8 maja urzędnicy czekają na wnioski, które składać mogą posiadacze zabytków tj. osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku, czyli m. in.: wspólnoty mieszkaniowe, parafie czy też spółki prawa handlowego.

Dotowane mogą być prace, które powinny zakończyć się najpóźniej do 15 grudnia tego roku. Dotacja może obejmować wyłącznie nakłady określone w art.77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Przepis ten wyklucza możliwość dotowania ociepleń budynków. Maksymalna wielkość dofinansowania to 80 % wartości inwestycji kosztorysowej prac lub robót – mówi Barbara Sawicka, pełnomocnik prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków. Dotacje na prace przy zabytkach udzielane są z budżetu miasta Świdnicy corocznie, od 1993 roku. Jednak dopiero od 2015 roku kwoty te są zdecydowanie wyższe niż w latach poprzednich. Wcześniej było to najczęściej zaledwie 20%. Od 2014 roku przeznaczono na ten cel prawie 14 milionów złotych, za które zrealizowano około 150 projektów.

Szczegółowy opis procedury udzielania dotacji i niezbędne dokumenty, w tym formularze wniosków, dostępne są na stronie internetowej urzędu: www.um.swidnica.pl w zakładce urząd miejski – konkursy i dotacje – dotacje celowe oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Ochrona zabytków – dotacje na prace przy zabytkach”. Wnioski należy składać w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z napisem: „Nabór wniosków o dotacje na prace przy zabytkach”, osobiście w pokoju 1a na parterze lub przesłać pocztą na adres urzędu. Termin naboru wyznaczono do 8 maja. Wszelkich informacji na ten temat udziela Barbara Sawicka, pełnomocnik prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków (tel. 74/856 28 85).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *