Uchwyć świąteczną Świdnicę na zdjęciu [KONKURS]

Urząd Miejski w Świdnicy zaprasza miłośników fotografii do wzięcia udziału w konkursie „Świątecznie w Świdnicy”. Dla zwycięzców przewidziane są bony o łącznej wartości 1000 zł.

swidnickakoleda

– Czekamy na zdjęcia, które uchwycą klimat Świąt Bożego Narodzenia, ujęty na tle miasta – informuje Magdalena Dzwonkowska, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Fotografie mogą przedstawiać osoby, przedmioty, czy też budynki, oczywiście z akcentem świątecznym. Mogą być one zabawne, portretowe, panoramiczne. Najważniejszym elementem zdjęcia jest to, aby w tle rozpoznawalne było miasto Świdnica.

Prace zgłoszone do konkursu muszą być zrobione w tym roku – nie wcześniej niż 1 grudnia.

Na świąteczne fotografie organizatorzy czekają do 3 stycznia 2016 roku. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia, które należy przesłać w formie elektronicznej na adres swidnickakoleda@swidnickakoleda.pl.

 REGULAMIN

I.  Organizator konkursu

Organizatorem konkursu fotograficznego „Świątecznie w Świdnicy”, zwanego dalej „Konkursem” jest Urząd Miejski w Świdnicy, zwany dalej „Organizatorem”.

II.  Tematyka konkursu

Tematem Konkursu jest przedstawienie klimatu Świąt Bożego Narodzenia ujętego na tle miasta Świdnicy. Zdjęcie może przedstawiać osoby, przedmioty, budynki, itp. z akcentem świątecznym (zdjęcia mogą być zabawne, portretowe, panoramy – przebrania mile widziane – stylizacje według inwencji twórczej autora zdjęcia). Najważniejszym elementem zdjęcia jest to, aby w tle rozpoznawalne było miasto Świdnica. Zdjęcie powinno zostać wykonane w terminie od dnia 1.12.2015 r. do dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń, tj. 3.01.2016 r.

III.  Uczestnicy konkursu

Konkurs „Świątecznie w Świdnicy” adresowany jest do wszystkich zainteresowanych fotografią, niekoniecznie muszą to być mieszkańcy Świdnicy.

IV.  Zgłaszanie prac

1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie     elektronicznej na adres swidnickakoleda@swidnickakoleda.pl Zdjęcie musi być w formacie     JPG, w możliwie najwyższej rozdzielczości (min. 8 megapikseli) – wyróżnione zdjęcia     będą drukowane na potrzeby wystawy pokonkursowej (w razie potrzeby uczestnik zostanie     powiadomiony o konieczności nadesłania na adres Organizatora zdjęcia w lepszej     rozdzielczości).

2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia.

3. W e-mailu przesłanym na adres Organizatora powinny znajdować się następujące     informacje:

    – dane personalne Uczestnika (imię, nazwisko, adres),

    – numer telefonu, kontaktowy adres e-mail,

    – data i miejsce wykonania fotografii

4. Zgłoszenia prac przyjmowane będą do dnia 3.01.2016 r.

5. Dopuszcza się obróbkę przesłanych na konkurs zdjęć w programach komputerowych,     jednakże zdjęcie nie może być fotomontażem.

6. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.

7. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.

8. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi, przez     Uczestnika Konkursu, nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie nadesłanych     zdjęć na stronie www Organizatora, stronie www.swidnickakoleda.pl oraz na profilu     Świdnickiej Kolędy na portalu społecznościowym facebook –     https://www.facebook.com/swidnickakoleda, jak również do wykorzystywania zdjęć do     celów promocji miasta;

9. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nagrodzonych       i wyróżnionych prac podczas wystawy pokonkursowej, publikacji zdjęć w materiałach       związanych z konkursem i promocją miasta Świdnicy;

10. Przekazanie prac konkursowych przez autora oznacza, że nie będą one naruszały praw       osób trzecich, w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich oraz, że osoba       przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono       na fotografiach oraz uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków       w zakresie opisanym w regulaminie, głównie w punktach 8-9. W przypadku wystąpienia       przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych       powyżej, osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie       odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu       roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie       powstaną z tego tytułu.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w przypadku małej liczby       uczestników (poniżej 10 nadesłanych zdjęć).

V.  Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu

1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Komisji Konkursowej     powołanej przez Organizatora.

2. Komisja Konkursowa dokonuje oceny nadesłanych zdjęć, po zakończeniu okresu trwania     Konkursu, biorąc pod uwagę zgodność zdjęć z tematyką, ich wartość artystyczną,  jakość     oraz oryginalność.

3. Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa wybierze  trzy prace, które zajmą     pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

4. Komisja Konkursowa wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych prac Komisja     Konkursowa zadecyduje podczas obrad.

5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla wszystkich Uczestników     Konkursu.

6. O decyzji Komisji Konkursowej nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione     podczas oficjalnego rozstrzygnięcia Konkursu w dniu 12.01.2016 r. o godz. 17.00 w Wieży     Ratuszowej (I piętro), kiedy to nastąpi również uroczysta prezentacja nadesłanych prac,     a w przypadku nieobecności zwycięzcy powiadomieni zostaną telefonicznie lub e-mailowo.

7. Decyzje Komisji Konkursowej zostaną ogłoszone na stronach www.swidnickakoleda.pl     oraz na profilu Świdnickiej Kolędy na portalu społecznościowym facebook.

VI.    Nagrody

 1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody:

     a) za zajęcie I miejsca –  dyplom i bon o wartości 500 zł

     b) za zajęcie II miejsca – dyplom i bon o wartości 300 zł

     c) za zajęcie III miejsca – dyplom i bon o wartości 200 zł

2. Komisja Konkursowa ma prawo do innego podziału puli nagród.

VII.  Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.swidnickakoleda.pl

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie     przepisy prawa polskiego.

3. Zgłoszenie fotografii do Konkursu, wraz z przesłaniem danych autora, jest jednoznaczne     z przyjęciem przez Uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu oraz     wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia     28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182)

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *