Rewitalizacja Świdnicy coraz bliżej

Ponad 117 tysięcy złotych to dotacja jaką otrzymała Świdnica na przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji.

DSC_6077

W piątek, 19 lutego odbyło się pierwsze spotkanie powołanego przez Prezydent Miasta Świdnicy, zespołu ds. rewitalizacji. Posiedzenie to zapoczątkowało proces omawiania problemów związanych z rewitalizacją w kontekście społecznym, gospodarczym i infrastrukturalnym.

W naradzie udział wzięli przedstawiciele instytucji kultury i edukacji, służb porządkowych, przedsiębiorcy, radni oraz reprezentanci stowarzyszeń. Obrady zainaugurowała prezydent Beata Moskal-Słaniewska, która wraz ze swoimi zastępcami Markiem Suwalskim i Szymonem Chojnowskim nadzoruje proces konsultacji społecznych i prac związanych z powstaniem Gminnego Programu Rewitalizacji.

W czasie spotkania, które miało charakter warsztatowy, omawiano problemy społeczne jako fundamenty do opracowania GPR. Wymieniano uwagi i spostrzeżenia dotyczące negatywnych zjawisk występujących w mieście, które mogą rzutować na konkretne plany i projekty w zakresie rewitalizacji.

We wprowadzeniu do dyskusji prezydent Beata Moskal-Słaniewska mówiła: program rewitalizacji to pierwszy warunek, byśmy mogli sięgnąć po dofinansowanie z funduszy unijnych na konkretne realizacje. Trzeba pamiętać, że podstawowym założeniem rewitalizacji jest nie tylko prosta modernizacja czy remont obiektów, ale także, a może przede wszystkim, stworzenie nowych funkcji społecznych w danym obszarze miasta.

Podejmowane działania rewitalizacyjne służą zwykle poprawie wyglądu i funkcjonalności danego obszaru. Są to m.in.  modernizacje i remonty zabudowy, przestrzeni publicznych i podwórek, działania na rzecz aktywizacji społecznej mieszkańców oraz rozwijanie nowych form działalności gospodarczej, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw. Ważne jest również zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego oraz nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji.

Wyodrębnienie obszaru, w którym skupione są negatywne zjawiska społeczne, w szczególności takie jak: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym będzie podstawą do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych, stanowiących treść Gminnego Programu Rewitalizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *