O czym na piątkowej sesji? (porządek obrad)

W piątek, 25 września o godz. 11.00 rozpocznie się XII sesja Rady Miejskiej w Świdnicy. Radni będą rozpatrywać 14 projektów uchwał.

W piątek, 25 września o godz. 11.00 rozpocznie się XII sesja Rady Miejskiej w Świdnicy. Radni będą rozpatrywać 14 projektów uchwał.

W porządku obrad znalazły się m. in. uchwały: w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Świdnica”; w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy i do Sądu Rejonowego w Świdnicy na kadencję 2016 – 2019. Radnym przedstawiony zostanie także plan rozwoju infrastruktury drogowej w Świdnicy na lata 2014-2020.

 

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie XII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad XII sesji Rady Miejskiej.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołów z X i XI sesji Rady Miejskiej.
5. Uchwalenie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Świdnica”- (zał. nr 1,
proj. XII/6).
6. Plan rozwoju infrastruktury drogowej w Świdnicy na lata 2014-2020.
7. Wybór ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy i do Sądu Rejonowego w Świdnicy na
kadencję 2016-2019:
 przedstawienie opinii Zespołu opiniującego kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019,
 przedstawienie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie pozostawienia zgłoszeń kandydatów na
ławnika bez dalszego biegu – (zał. nr 1, proj. XII/8),
 powołanie Komisji Skrutacyjnej,
 przeprowadzenie głosowania tajnego i podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu
Okręgowego w Świdnicy i do Sądu Rejonowego w Świdnicy na kadencję 2016-2019 –
(zał. nr 1, proj. XII/9).
8. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie – (zał. nr 1, proj. XII/: 1-5, 7, 10,11).
9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 28.08.2015 r.
10. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
11. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
12. Zakończenie XII sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Uwaga !
Ok. godz. 15.00 godzinna przerwa.
W godz. 16.00 – 16.30 – wystąpienia mieszkańców miasta (wg ustalonego porządku,
po wcześniejszym zgłoszeniu w Biurze Rady Miejskiej).
Na podstawie art. 25 ust. 3 ww. ustawy niniejsze zaproszenie stanowi podstawę do
zwolnienia Radnego od pracy zawodowej, w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach
organów gminy.
Załącznik nr 1
Wykaz projektów uchwał na XII sesję Rady Miejskiej
XII/1. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu
nieruchomością położoną w Świdnicy , przy ulicy Saperów 27
XII/2. zmieniająca uchwałę w sprawie taryfy opłat i zasad odpłatności za usługi przewozowe
transportu zbiorowego organizowane przez Gminę Miasto Świdnica
XII/3. w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych w Świdnicy
przy drodze wojewódzkiej nr 382, której zarządcą jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we
Wrocławiu
XII/4. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Miasta Świdnicy na 2015 r. dotacji celowych
na interwencyjne prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków
XII/5. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu pod nazwą Debiut Gospodarczy”
XII/6. w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Świdnica”
XII/7. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych
jako odrębnych nieruchomości, w budynkach stanowiących własność Miasta Świdnicy
XII/8. w sprawie pozostawienia zgłoszeń kandydatów na ławnika bez dalszego biegu
XII/9. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy i do Sądu Rejonowego
w Świdnicy na kadencję 2016 – 2019
XII/10. w sprawie zmiany budżetu

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *