Nauka w czasach pandemii

W 7 publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez miasto Świdnica, rok szkolny 2020/2021 rozpocznie 3727 uczniów w 171 oddziałach klas I-VIII oraz 183 uczniów w „zerówkach”. 831 dzieci objętych zostanie opieką w 7 publicznych przedszkolach. W Świdnicy funkcjonują także 4 szkoły niepubliczne, do których uczęszczać będzie około 500 uczniów oraz 14 prywatnych placówek przedszkolnych (13 niepublicznych oraz Przedszkole Sióstr Prezentek), które obejmą opieką wychowawczą ponad 1100 dzieci.  

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 jest szczególne ze względu na trwającą pandemię. Przedszkola i szkoły oraz Młodzieżowy Dom Kultury otrzymały cały szereg wytycznych z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Państwowego Inspektora Sanitarnego, które zabezpieczyć mają dzieci i pracowników placówek przed skutkami epidemii. W placówkach wprowadzono zmiany, które mają zmniejszyć ryzyko zakażenia. Miasto kupiło środki ochrony osobistej m.in.: maseczki, przyłbice, rękawice, płyny do dezynfekcji rąk, które przekazano dyrektorom szkół.  – Wytyczne dotyczące funkcjonowania szkół nie są jednoznaczne, a czasami wręcz sprzeczne. Ministerstwo Edukacji Narodowej całą odpowiedzialność przerzuciło niestety na dyrektorów placówek oświatowych. Żałuję, że nie będzie tradycyjnego, uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego z życzeniami dobrej nauki, dlatego też pragnę już teraz życzyć nauczycielom dużo mądrości i cierpliwości – mówi prezydent Beata Moskal-Słaniewska.

Dyrektorzy świdnickich placówek, uwzględniając wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 roku oraz aktualne przepisy prawa, opracowali wewnętrzne szczegółowe regulaminy i procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii. Wszyscy pracownicy zostali zaznajomieni z procedurami. Rodzice i opiekunowie dzieci mają możliwość zapoznania się z nimi poprzez stronę internetową szkoły, przez e-dziennik oraz poprzez ich umieszczenie na tablicy ogłoszeń. W każdej placówce są dostępne środki do dezynfekcji rąk: przy wejściach/wyjściach, przy wejściu do szatni, oraz w pomieszczeniach, gdzie odbywa się  spożywanie  posiłków. W pomieszczeniach, w których odbywają się lekcje znajdują się także pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk. Natomiast w pomieszczeniach sanitarno – higienicznych dostępne jest mydło oraz ciepła woda do mycia rąk. Miasto zapewniło środki ochrony osobistej. Przygotowano również pomieszczenia do izolacji ucznia z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję dróg oddechowych. Z sal zostały usunięte przedmioty, których nie da się skutecznie wyczyścić, wymyć lub zdezynfekować.

Przy organizacji pracy placówki dyrektorzy uwzględnią w miarę możliwości osoby powyżej 60 roku życia oraz z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, nauczyciele Ci zostaną zwolnieni z dyżurów. Wyznaczono miejsca przebywania osób postronnych oraz miejsca przyprowadzania i odbioru dzieci, przyjęto zasadę, że dziecko przyprowadza i odbiera jeden zgłoszony wcześniej opiekun. Ustalono – w miarę możliwości – taką organizację korzystania z szatni, aby uczniowie mogli uniknąć nadmiernego tłoku. Tam, gdzie to możliwe, dzieci będą wchodzić i wychodzić do budynków różnymi wejściami zgodnie z ustalonym harmonogramem. W przestrzeni wspólnej – w ciągach komunikacyjnych, toaletach uczniowskich, nauczycieli oraz pracowników obowiązują maseczki ochronne. Uczniowie jednego oddziału/grupy będą uczyć się w jednym przydzielonym pomieszczeniu (w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, za zgodą dyrektora, odstępstwo od tej zasady). W miarę możliwości, w sekretariatach uczniowskich, bibliotekach oraz innych pomieszczeniach zostaną zamontowane antybakteryjne  lady z barierami z pleksy ochronnej. Dyrektorzy opracowali także procedury zarządzania placówką w przypadku  konieczności przejścia na kształcenie tzw. hybrydowe lub zdalne.

Rozpoczęcie roku szkolnego, czyli spotkania z wychowawcami odbędą się  w różnych godzinach zgodnie z ustalonym harmonogramem, uczniowie zostaną zapoznani z zasadami bezpieczeństwa.  Od maja do sierpnia za kwotę 111 194,48 zł  zakupiono środki ochrony osobistej, płyny do dezynfekcji oraz niezbędny sprzęt dla miejskich jednostek oświatowych.: maseczki jednorazowe: 11 630 szt., maseczki wielorazowe: 1 324 szt., rękawice: 28 760 szt., przyłbice sztywne: 381 szt., przyłbice podnoszone: 429 szt., gogle ochronne: 5 szt., fartuchy: 520 szt., termometry bezdotykowe: 21 szt., płyn do dezynfekcji rąk: 950 l, dozowniki: 49 szt oraz płyn do dezynfekcji powierzchni: 1 515 l. Ponadto do końca czerwca miejskim placówkom edukacyjnym przekazano dodatkowo 1 160 litrów płynu do dezynfekcji, pozyskanego nieodpłatnie z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ministerstwo Edukacji Narodowej 17 sierpnia zdeklarowało nieodpłatne przekazanie szkołom płynów do dezynfekcji oraz masek ochronnych. Świdnickie szkoły podstawowe złożyły natychmiast zamówienia i dlatego otrzymają – wg zapewnienia MEN jeszcze przed 1 września br. łącznie 2 025 l płynu do dezynfekcji oraz 6 750 maseczek ochronnych. W maju za kwotę 16 432,76 zł miasto kupiło i zleciło przeprowadzenie testów (Coronavirus 2019 „nCoVAb”) dla wszystkich nauczycieli i pracowników przedszkoli, części nauczycieli i pracowników szkół podstawowych oraz wszystkich nauczycieli i pracowników MDK. Również w maju przeprowadzono ozonowanie miejskich jednostek oświatowych (7 przedszkoli, 2 żłobki, SP2, SP4) na łączną kwotę 32 623,07 zł.  W okresie od  kwietnia do czerwca, w ramach programu ,,Zdalna szkoła” Ministerstwa Cyfryzacji, na złożone dwa wnioski, miasto otrzymało dofinansowanie w dwóch transzach na łączną kwotę 204 111,40 zł, z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla uczniów. Miasto kupiło 80 laptopów, które rozdysponowano wśród najbardziej potrzebujących dzieci, w porozumieniu z dyrektorami szkół podstawowych. W ramach przyznanej dotacji Urząd Miejski zamierza jeszcze kupić 7 laptopów, które również trafią do uczniów. Ponadto świdnicka firma RST Software Masters przekazała w formie darowizny 6 laptopów, które trafiły do uczniów SP4, SP6 i SP105.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *