Nabór do żłobka przedłużony

W Pszennie, przy ul. Słonecznej trwa budowa pierwszego w gminie Świdnica żłobka. Prace realizowane są zgodnie z harmonogramem. Równolegle do prac inwestycyjnych prowadzony jest nabór dzieci do żłobka oraz pracowników. Rekrutacja została przedłużona do 16 lipca.

Do Żłobka Gminnego w Pszennie przyjmowane są dzieci w wieku od ukończenia 12 miesiąca życia do 3 roku życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym, do 4 roku życia. W placówce  będzie maksymalnie 96 dzieci.

Maluchy będą przyjmowane na podstawie Karty zgłoszenia dziecka do żłobka, które są do pobrania na stronie internetowej Gminy Świdnica www.gmina.swidnica.pl, w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy lub w Gminnym Zespole Oświaty w Świdnicy, ul. Głowackiego 4, pokój 300. Warunkami podstawowymi przyjęcia dziecka do Żłobka Gminnego w Pszennie są: zamieszkiwanie na terenie Gminy Świdnica,  praca zawodowa rodziców/opiekunów prawnych, bądź ich nauka w systemie dziennym, lub praca zawodowa jednego z rodziców/opiekunów prawnych w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko.  W przypadku, gdy liczba złożonych podczas rekrutacji kart zgłoszenia przekracza liczbę miejsc, przyjmowane będą dzieci spełniające następujące kryteria: posiadanie przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności,  wychowywanie się dziecka w rodzinie wielodzietnej (troje i więcej dzieci w rodzinie),  posiadanie przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka orzeczenia o niepełnosprawności (o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, lub całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji), posiadanie przez co najmniej jedno z rodzeństwa dziecka orzeczenia o niepełnosprawności, objęcie dziecka pieczą zastępczą, zobowiązanie się rodzica/opiekuna prawnego pozostającego bez pracy do aktywnego poszukiwania i znalezienia pracy, oraz  przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o poddaniu dziecka, którego dotyczy wniosek, obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o przeciwskazaniach zdrowotnych stwierdzonych u dziecka, które nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych. O kolejności przyjęcia do żłobka, w przypadku, gdy taką samą liczbę punktów ustalono dla więcej niż jednego wniosku, decyduje kolejność złożenia wniosku.

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Świdnica radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku prowadzonym przez gminę Świdnica. Zgodnie z przyjętą uchwałą opłata za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Pszennie w wymiarze do 10 godzin dziennie wynosi 10% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów (na chwilę obecną będzie to opłata w wysokości 280 zł.) Opłata dodatkowa za pobyt dziecka w żłobku powyżej 10 godz. dziennie wynosi 10% miesięcznej opłaty stałej za każdą rozpoczętą godzinę  (na chwilę obecną będzie to opłata w wysokości 28 zł.) Maksymalna dzienna opłata za wyżywienie dziecka w żłobku wyniesie 0,4% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów (na chwilę obecną będzie to opłata w wysokości 11,20 zł.). Uchwała będzie obowiązywać z chwilą ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wejdzie w życie z dniem 1 listopada 2021.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *