Można zgłaszać wnioski do projektu Studium Zagospodarowania Przestrzennego

Do 3 sierpnia 2020 r. można składać uwagi do projektu Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z dokumentami w tej sprawie można się zapoznać w Urzędzie Miejskim przy ul. Zamkowej 2 w Żarowie, sala narad, pok. nr 19, w godz. pracy 7.30-15.30, a we wtorki w godz. 8.00-16.00 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żarowie (https://bip.um.zarow.pl/pliki/s230s1591258478.pdf)

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Żarów na adres: Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów w formie papierowej opatrzone podpisem osobistym lub w formie elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: burmistrz@um.zarow.pl lub za pomocą platformy ePUAP z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, opatrzone tematem: „STUDIUM”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 lipca 2020 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów pokój nr 19 o godzinie 16.00.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *