Miasto zawiadamia prokuraturę

Prezydent Miasta Świdnicy złożyła zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Świdnicy o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przeciwko środowisku, w związku z sytuacją panującą nad zalewem Witoszówka.

Swoja interwencję przygotowują również parlamentarzyści, którzy spotkali się z gospodarz miasta. – Nie można obok tej sprawy niej przejść obojętnie. Umierają ryby i szczeżuja wielka, która jest gatunkiem chronionym. Został zniszczony teren rekreacyjny. Smród jest ogromny. I dzieje się to w środku lata, na półmetku wakacji. Bez uprzedzenia władz samorządowych Świdnicy, bez uzgodnień, bez opracowania raportu oddziaływania na środowisko. To niedopuszczalne! Tej sprawy nie zostawimy bez echa. Tu wyjaśnienia nie wystarczą. Do sprawy powinna wkroczyć prokuratura – informowała kilka dni temu poseł Monika Wielichowska na portalu społecznościowym.

We wtorek zawiadomienie zostało już złożone.  Poniżej jego treść:

„W związku z bezpośrednią działalnością Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie mogło dojść do naruszenia prawa, a w konsekwencji do przestępstwa stypizowanego w rozdziale XXII Kodeks karnego.

Pojęcie „środowiska” zostało jednoznacznie zdefiniowane w art. 3 pkt 39 p.o.ś. jako: „ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnię ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe elementy różnorodności biologicznej, a także wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi elementami”. Co więcej, środowisko jako  dobro prawne w postaci rozumianego generalnie dziedzictwa przyrodniczego, jest w sposób szczególny chronione przez polskie prawo. Ochrona ta ma na celu zachowanie w stanie nienaruszonym tak poszczególnych ekosystemów, jak i zagrożonych w swej egzystencji gatunków roślin i zwierząt.

Mając na uwadze powyższe należy uznać, że decyzje podjęte przez Państwowe Gospodarstwo Wodne  Wody Polskie mogły przyczynić się do naruszenia prawa i spełniają przesłanki zawarte w art. 181 kk. W kontekście przedmiotowej sprawy nie budzi wątpliwości okoliczność, że stałe utrzymywanie niskiego poziomu lustra wody w zalewie Witoszówka na terenie miasta Świdnicy, doprowadziło do śmierci tysięcy ryb i małży słodkowodnych, w tym Szczeżui Wielkiej, która jest gatunkiem prawnie chronionym. Efektem działań ww. podmiotu jest spowodowanie trwałej szkody w ramach określonego ekosystemu.

Gmina Miasto Świdnica od maja br. koresponduje z PGW Wody Polskie, składając wnioski o rozważenie ponownego napełnienia zbiornika wodą, czy też o jak najszybsze przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych, co ewidentnie wpłynęłoby pozytywnie na cały ekosystem- ostatnie pismo datowane jest na dzień 28.07.2020r. Niestety do chwili obecnej stan poziomu wód w zbiorniku nic uległ zmianie.

Z uwagi na to, że przytoczone wyżej okoliczności uprawdopodabniają fakt dokonania przestępstwa przeciwko środowisku, wnoszę o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania w niniejszej sprawie.”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *