Koncert Chóru Politechniki Warszawskiej

W Świdnicy wystąpi Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej (ChAPW). Jest to niewątpliwie jeden z najprężniej rozwijających się zespołów chóralnych w Polsce, zaliczany do ścisłej czołówki krajowych chórów akademickich. Emanuje energią, imponuje profesjonalizmem i zachwyca brzmieniem.

 

W Świdnicy wystąpi Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej (ChAPW). Jest to niewątpliwie jeden z najprężniej rozwijających się zespołów chóralnych w Polsce, zaliczany do ścisłej czołówki krajowych chórów akademickich. Emanuje energią, imponuje profesjonalizmem i zachwyca brzmieniem.

Zespół tworzą w większości studenci i absolwenci Politechniki Warszawskiej – młodzi i ambitni śpiewacy, z oddaniem realizujący pasję śpiewu zespołowego. W zróżnicowanym (śpiewanym w kilkunastu językach!) i starannie wyszukanym repertuarze ChAPW znajdziemy: ekspresyjne utwory religijne, nastrojową muzykę cerkiewną, porywające opracowania muzyki rozrywkowej i ludowej, żywiołowe american spirituals, wielkie formy wokalno-instrumentalne klasycyzmu i XX wieku. Chór istnieje już 15 lat.

Od roku 2004 dyryguje nim dok­tor sztuk muzycznych – Dariusz Zimnicki.  Jest on absolwentem Konserwatorium Wileńskiego (1997) oraz Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (spe­cjal­no­ść dyry­gen­tura chó­ralna). Na co dzień pracuje w macie­rzy­stej uczelni (Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina) jako adiunkt w Katedrze Dyrygentury Chóralnej oraz jako dyry­gent asy­stent chóru mie­sza­nego Uniwersytetu. Oprócz tego prowadzi także Chór Archikatedry Warszawskiej (ChAW). Właśnie  tymi dwoma zespołami (ChAPW i ChAW) bardzo aktyw­nie kon­cer­tuje przygoto­wu­jąc i wykonując bar­dzo zróż­ni­co­wane pro­gramy a cap­pella, jak rów­nież dzieła wokalno-instrumentalne. Wyróżnia się licz­nymi ini­cja­ty­wami w wyko­ny­wa­niu dzieł zapo­mnia­nych i nowo­od­kry­tych w lite­ra­tu­rze chó­ral­nej. Z powo­dze­niem wystę­puje na kra­jo­wych i zagra­nicz­nych festi­wa­lach oraz kon­kur­sach (ponad 20 nagród). Jest także współ­za­ło­ży­cie­lem (2011) i dyry­gen­tem chóru Tibi Domine przy para­fii Najświętszego Zbawiciela w Warszawie. Jest również koor­dy­na­to­rem regio­nal­nym ogólnopolskiego pro­gramu roz­woju chó­rów szkol­nych Śpie­wa­jąca Polska. Prężnie działa jako orga­ni­za­tor i współ­or­ga­ni­za­tor kon­kur­sów, festi­wali oraz prze­glą­dów chóralnych. Udziela się jako juror, pre­le­gent oraz eks­pert w przed­się­wzię­ciach na szcze­blu regio­nal­nym, ogól­no­pol­skim i międzynarodowym.

Koncert Chóru, pod wymownym tytułem „Pod Twoją obronę” będzie poświęcony Maryi – Matce Jezusa i odbędzie się w świdnickiej katedrze, w niedzielę 24 maja o godz. 16.00. W programie: Henryk Jan Botor, Rihards Dubra, Jan Sandström, Gustav Holst, Vytautas Barkauskas, Alfred Schnittke. Wstęp wolny.

 

oprac. bg, fot. wikipedia

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *