Kolejny sukces absolwenta II LO

Jakub Pawłowski absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im Stefana Banacha (z 2018 roku), aktualnie student Inżynierii kwantowej Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej otrzymał Stypendium MENiN m.in. za publikację „Is independence necessary for a discontinuous phase transition within the qvoter model?” (czasopismo „Entropy”) oraz udział w projekcie Narodowego Centrum Nauki „Agent-based modeling of opinion dynamics based on the psychological models of social influence”.

Kuba ukończył klasę matematyczno-fizyczną w 2018. Uzyskał świetne wyniki na egzaminie maturalnym (Stypendium Starosty dla najlepszych maturzystów) Jakub Pawłowski był laureatem XI Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z matematyki oraz uzyskał dobry wynik w etapie okręgowym Olimpiady Języka Angielskiego.  – W publikacji rozważaliśmy uogólniony wariant modelu q-wyborcy z antykonformizmem na grafie pełnym – tłumaczy Jakub Pawłowski. – Natomiast jeśli chodzi o mój udział w projekcie NCN, to rozważałem tam ten sam model, jednak na innym typie sieci (graf Erdősa–Rényi), o ciekawszej topologii niż graf pełny – czytamy na stronie Politechniki. Głównym zagadnieniem, którym się zajmował było sprawdzenie, czy to nieciągłe przejście fazowe obserwowane na grafie pełnym, przetrwa zmianę struktury sieci na inną.

O stypendia starało się w tym roku blisko 900 studentów. Do merytorycznego rozpatrzenia wniosków został powołany Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców, w skład którego weszli eksperci reprezentujący różne dziedziny nauki i sztuki. Członkowie Zespołu zostali wyłonieni spośród kandydatów zgłoszonych przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komitet Polityki Naukowej, Komisję Ewaluacji Nauki, Radę Młodych Naukowców oraz Akademię Młodych Uczonych. Wnioski zostały ocenione przez zespół metodą punktową, w ramach poszczególnych dziedzin nauki i sztuki. Ocena wniosków miała charakter porównawczy. Ocena punktowa wniosku zawierającego osiągnięcia naukowe była odnoszona do wniosków innych studentów w ramach danej dziedziny. Porównywalność punktacji w różnych dziedzinach została zapewniona poprzez zastosowanie przeliczenia punktacji wniosków w ramach poszczególnych dziedzin według jednakowej skali (od 0 do 50 pkt). Każdy wniosek zawierający osiągnięcia naukowe był przeliczany proporcjonalnie do 50 punktów względem średniej arytmetycznej z pięciu wniosków z najwyższą liczbą punktów za osiągnięcia w danej dziedzinie. Analogicznie, każdy wniosek zawierający osiągnięcia artystyczne lub sportowe był przeliczany proporcjonalnie do 50 punktów względem średniej arytmetycznej z pięciu wniosków z najwyższą liczbą punktów odpowiednio za osiągnięcia artystyczne lub sportowe. W dniu 19 lutego 2021 r. – spośród 861 wniosków spełniających warunki otrzymania stypendium – Minister Edukacji i Nauki wyłonił grupę 362 studentów, którym przyznał stypendium. Studenci, którzy otrzymali stypendium, uzyskali co najmniej 10 pkt na 50 pkt. Wysokość stypendium wynosi 17 tysięcy złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *