Kochasz? No to pokaż! (Konkurs Walentynkowy)

Z okazji zbliżających się Walentynek Galeria Świdnicka ma dla wszystkich zakochanych miłą niespodziankę. „KOCHASZ? NO TO POKAŻ!” to konkurs, w którym organizatorzy czekają na Wasze wspólne zdjęcia, ale także na najbardziej oryginalne wyznania miłości.

2 KOCHASZ

Do rozdania są trzy nagrody główne w postaci voucheru o wartości 200 zł do wykorzystania w Restauracji Hotelu RED BARON oraz podwójnej wejściówki do kina Cinema3D na dowolnie wybrany seans. Oprócz nagród głównych siedmiu uczestników otrzyma podwójne wejściówki do kina. Nagrody główne przyznamy za:

– najładniejsze zdjęcie

– najbardziej zwariowane zdjęcie

– najbardziej oryginalne wyznanie miłości, przesłane w dowolnie wybranej formie

Na zgłoszenia czekamy do 12 lutego 2016 i prosimy o przesyłanie ich na adres:

marketing@galeria-swidnicka.pl

***

REGULAMIN KONKURSU „KOCHASZ ? NO TO POKAŻ !”

*POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie „KOCHASZ?NO TO POKAŻ!” („Konkurs”).

2. Organizatorem Konkursu jest Galeria Świdnicka.

3. Konkurs odbywa się do dnia 12.02.16r. w Galerii Świdnickiej w Świdnicy, ul. Westerplatte 29.

4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są: pracownicy Organizatora, podmiotów bezpośrednio współtworzących Konkurs, najemców Galerii Świdnickiej oraz najbliżsi członkowie rodzin wyżej wymienionych.

5. Pod pojęciem „najbliższych członków rodziny” rozumieć należy: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

6. Postępowanie konkursowe przeprowadzane zostanie w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu oraz właściwe przepisy prawa.

7. Tekst Regulaminu dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.galeria-swidnicka.pl oraz na fan page’u Galerii Świdnickiej na portalu facebook.com Pod adresem:

https://www.facebook.com/SwidnickaGaleria

8. Prawo do udziału w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, przysługuje osobom fizycznym posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych.

9. Konkurs nie jest administrowany, sponsorowany ani organizowany przez Facebook, Inc. lub Facebook Ireland Limited.

*ZGŁOSZENIA I REKRUTACJA

1. W konkursie może wziąć udział dowolna liczba osób.

2. W konkursie biorą udział osoby, które w dniach do dnia 12 lutego2016r.wyślą na adres: marketing@galeria-swidnicka.pl zgłoszenie zawierające:

a) w tytule : „KOCHASZ? NO TO POKAŻ” ,

b) w treści: imię, nazwisko oraz nr kontaktowy.

c) w załączniku wspólne zdjęcie ze swoją połówką, bądź wyznanie miłości w oryginalnej formie. Wszystko zależy od kreatywności uczestników.

3. Każda osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie.

4. Uczestnikiem konkursu jest osoba wysyłająca zgłoszenie.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłaszanie do konkursu osób trzecich bez ich wiedzy i zgody.

*PRZEBIEG KONKURSU

1. Zgłoszenia, które zostały nadesłane przez Uczestników do dnia 12.02.16r. zostaną ocenione przez dyrekcję CH Galeria Świdnicka.

*NAGRODY

1. Organizator przewiduje przyznanie trzech równorzędnych nagród głównych za najładniejsze zdjęcie, najbardziej zwariowane zdjęcie oraz za najbardziej oryginalne wyznanie miłości.

2. Nagroda główna to Voucher o wartości 200zł do wykorzystania w Restauracji Hotelu Red Baron oraz podwójny bilet do kina Cinema3D na dowolnie wybrany seans.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania nagród dodatkowych w postaci biletów do kina Cinema3D oraz upominków w postaci płyt, książek itp.

*WYDANIE NAGRÓD

1. Wydanie nagród nastąpi podczas wydarzenia pt. „Walentynkowy koncert Patryka Kumóra” w sobotę 13 lutego 2016 ok. godziny 17.00 na scenie w Galerii Świdnickiej w Świdnicy.

2. Warunkiem odbioru nagrody jest osobiste stawiennictwo i okazanie stosownego dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy. W przypadku nieodebrania nagrody w ww. dniu –nagroda przechodzi na własność Organizatora.

3. Zwycięzcy nie mogą domagać się wymiany nagrody na inną nagrodę rzeczową lub na stanowiące jej ekwiwalent świadczenie pieniężne.

4. Nagrody w ramach niniejszego Konkursu, zostaną przekazane Zwycięzcom zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t.: Dz.U. z 1993r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.).

*POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji nie później jednak niż do dnia 30.02.2016r. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

2. Reklamacje mogą być zgłaszane tylko i wyłącznie na piśmie do siedziby Organizatora

się pod adresem: C.H. Galeria Świdnicka, ul. Westerplatte 29, 58-100 Świdnica.

3. Reklamacje zgłoszone drogą ustną, pocztą elektroniczną itp. nie będą rozpatrywane.

4. Reklamacja winna zawierać dokładne dane reklamującego, przyczynę reklamacji oraz żądanie jakiego domaga się reklamujący.

5. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego najpóźniej w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji.

6. Decyzja w sprawie reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

*DANE OSOBOWE 1. Każdy Uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach określonych poniżej. 2. Zgłoszone w trakcie Konkursu dane osobowe Uczestników przetwarzane mogą być przez Organizatora wyłącznie dla potrzeb niniejszego Konkursu. 3. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 4. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 5. Udział w Konkursie jest równoznaczny ze zgodą Uczestnika na publikację wizerunku, oraz zdjęcia konkursowego Uczestnika na stronie internetowej Galerii Świdnickiej oraz na jej fan page’u na portalu facebook.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Organizator ma obowiązek poinformowania o zmianach uczestników Konkursu. 2. Zmiana Regulaminu nie może wpłynąć negatywnie na warunki uczestnictwa w Konkursie. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich. 5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie (w tym odmówić przyznania nagrody) Uczestnikowi, w stosunku do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem. 6. Niniejszy Konkurs nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz.U.Nr 201, poz. 1540). 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 03 lutego 2015r.

Organizator Konkursu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *