Gminna współpraca z organizacjami pozarządowymi

2823 osoby skorzystały z projektów realizowanych w ramach współpracy gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną w 2014 r.

2823 osoby skorzystały z projektów realizowanych w ramach współpracy gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną w 2014 r.

Szczegółowe sprawozdanie było jednym punktów w porządku obrad ostatniej sesji rady gminy Świdnica. Przy współpracy władz gminy ogółem na jej terenie zrealizowano projekty o łącznej wartości 946,1 tys. zł, w tym z budżetu gminy przeznaczono ok. 340 tys. zł.

Celem nadrzędnym współpracy było podniesienie poziomu życia mieszkańców gminy oraz poprawa konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Współpraca miała charakter zarówno finansowany jak i pozafinansowy oraz opierała się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa efektywności, jawności, uczciwej konkurencji i wzajemnego poszanowania – przybliża Janusz Waligóra, rzecznik prasowy Urzędu Gminy w Świdnicy.

Największe dotacje przyznano w ramach wsparcia realizacji zadań gminy z zakresu wyłapywania i opieki nad bezpańskimi psami. Do Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt Azyl trafiło 60 tys. zł. Z kolei do Gminnego Ludowego Klubu Sportowego ponad 220 tys. zł na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. Zadaniami z zakresu ochrony i promocji zdrowia w ramach konkursu ofert realizowało Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Świdnicy. Opieką objęto 250 chorych, w tym 38 z terenu gminy Świdnica. Kolejne 37 tys. zł. w trybie konkursowym przeznaczono na realizację programu profilaktyki stomatologicznej, z której skorzystało 323 dzieci. Sztukę dla najmłodszych, czyli twórcze warsztaty dla dzieci z gminy Świdnica realizowała Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego. Zadanie publiczne w zakresie kultury i edukacji zostało objęte wsparciem10 tys. zł.

W ubiegłym roku udzielono wsparcia także dla takich akcji jak: bezpłatne badanie wzorku, w których udział wzięło 120 osób, bezpłatne badania mammograficzne w ramach programu profilaktyki raka piersi (ponad 40 pań), bezpłatne badania skryningowe: realizowane przez Ligę Kobiet Polskich obejmujące pomiar ciśnienia, cholesterolu, cukru oraz na realizację projektu aktywni 15-64 skierowanego do osób bezrobotnych z terenu gminy zagrożonych wykluczeniem społecznym (20 osobom zaproponowano szkolenia oraz doradztwo zawodowe).

Ponadto gmina objęła pomocą osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i współpracę ze Świdnickim Bankiem Żywności, Towarzystwem Pomocy Św. Brata Alberta, ZHP, PCK, PKPS i Caritas Diecezji Świdnickiej. W ramach statutowej działalności kulturalnej GOKSIR współpracowano również z klubami seniora, zespołami pieśni i tańca, zespołami śpiewaczymi.

 

Oprac. MM

{fcomment}

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *