Dzień nauczyciela z Honorowym Profesorem Oświaty

Tadeusz Szarwaryn, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie, na wniosek Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, został wyróżniony tytułem Honorowy Profesor Oświaty. W tym roku na Dolnym Śląsku, tym najwyższym wyróżnieniem przyznawanym nauczycielom  zostało uhonorowanych 2 pedagogów, a wśród nich dyrektor gminnej placówki oświatowej w Pszennie. 

Tytuł ten jest przyznawany nauczycielom, którzy przez lata pracy wyróżniali się osiągnięciami dydaktycznymi i wychowawczymi. Dzielili się wiedzą i  doświadczeniem z innymi nauczycielami, a swoją postawą stworzyli wzorzec nauczyciela i wychowawcy. Tytuł honorowy Profesora Oświaty nadaje Minister Edukacji Narodowej na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty. Kapituła ocenia dorobek zawodowy nauczyciela biorąc pod uwagę w szczególności: jakość pracy prowadzonej z uczniami, w tym: osiągnięcia dydaktyczne lub wychowawcze w pracy z uczniami, uczniami niepełnosprawnymi lub zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, wyniki uczniów nauczyciela uzyskiwane ze sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, osiągnięcia uczniów nauczyciela uzyskiwane w konkursach, turniejach i olimpiadach, pozytywne oddziaływanie na nauczycieli, w tym: stwarzanie swoją postawą wzorca nauczyciela i wychowawcy, dzielenie się z innymi nauczycielami swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym, pełnienie funkcji doradczych lub eksperckich w systemie oświaty, systemie pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, a także – wysoki poziom kultury pedagogicznej kandydata, w tym: wybitną umiejętność prowadzenia dialogu z uczniami, rodzicami oraz nauczycielami, umiejętność stawiania wymagań mobilizujących uczniów do pracy nad własnym rozwojem, wyskoki poziom kultury języka. Ponadto Kapituła bierze także pod uwagę szczególne osiągnięcia kandydata związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela, takie jak: opracowanie własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania cieszącego się uznaniem nauczycieli, uznany dorobek zawodowy potwierdzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami ministra, kuratora oświaty lub organów prowadzących szkoły i placówki,  znaczący udział w przygotowaniu zawodowym przyszłych nauczycieli czy publikacje dotyczące oświaty i problematyki edukacyjnej.

Wśród wielu osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych zarówno z uczniami jak i gronem pedagogicznym Tadeusz Szarwaryn w roku 1999 rozpoczął współpracę z Centrum Promocji Edukacji i Strategii Rozwoju Regionalizmu „Mentor”. W okresie od października 1999 do marca 2001 uczestniczył w pracach nad programem nauczania sztuki (muzyki) „Od chorału gregoriańskiego do rap songu” oraz podręcznika – obudowy do tego programu. Program został zaakceptowany przez MENiS. w roku 2000 wyszedł z inicjatywą do Urzędu Gminy w Świdnicy odnośnie zgromadzenia materiałów, które mogą stanowić pomoc dla nauczycieli w realizacji zagadnień związanych z edukacją regionalną. Do wypracowania i zgromadzenia materiałów Pan Szarwaryn zaprosił chętnych nauczycieli placówek oświatowych z terenu gminy – nauczycieli języka polskiego, historii, geografii, przyrody, biologii. Po dwóch latach pracy powstała „Multimedialna pomoc dydaktyczna do realizacji edukacji regionalnej dla szkół podstawowych i gimnazjów – Gmina Świdnica”. Opracował „Program realizacji edukacji regionalnej w Gminie Świdnica”, który wraz z opracowaną pomocą dydaktyczną został przekazany do wszystkich placówek oświatowych gminy, a z której to pozycji chętnie korzystają nauczyciele i uczniowie m.in. wykorzystując materiały w przygotowaniu uczniów do cyklicznego gminnego konkursu „O laur Młodego Samorządowca”. Jako pasjonat przedmiotów artystycznych dużo uwagi poświęca innowacyjnym metodom nauczania przedmiotów muzyka i plastyka. Dostosowuje i modyfikuje programy nauczania  do potrzeb edukacyjnych  uczniów. Jest autorem programu własnego „Sztuka-muzyka i plastyka w klasach IV-VI”. Autorski program powstał na bazie doświadczeń własnych i innych nauczycieli. Podczas prowadzonych  przez siebie warsztatów dla nauczycieli przedmiotów artystycznych prezentował i dzielił się swoimi materiałami, które cieszyły się dużym powodzeniem i inspirowały nauczycieli w realizacji przedmiotów artystycznych. Był wielokrotnie nagradzany za swoje osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Za aktywność i efektywność w zarządzaniu szkołą oraz tworzenie szkoły przyjaznej dziecku i nowoczesnej, za organizowanie licznych uroczystości szkolnych, gminnych i ponadlokalnych, za promowanie szkoły i gminy Tadeusz Szarwaryn otrzymywał:  wielokrotnie Nagrodę Wójta Gminy Świdnica  (lata 2000-2019), Nagrodę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w 2002, 2008 i 2015 roku, Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej w 2017 roku oraz został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej w 2008 roku. Jest edukatorem współpracującym z ośrodkami doskonalenia nauczycieli w zakresie wdrażania reformy edukacji, warsztatów przedmiotowych z zakresu sztuki (muzyki, plastyki), informatyki w nauczaniu interdyscyplinarnym, edukacji regionalnej, uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych, umiejętności związanych z obsługą komputera i programów użytkowych. Prowadzi wykłady i ćwiczenia dla studentów, nauczycieli i innych osób zdobywających dodatkowe kwalifikacje z zakresu ICT, muzyki, plastyki, pedagogiki na bazie autorskich materiałów. Do wyżej wymienionych zajęć opracował sylabusy i programy nauczania. Co roku przyjmuje przyszłych nauczycieli na praktyki pedagogiczne w swojej szkole. Prowadzi zajęcia, obserwuje, omawia prowadzone lekcje, udziela porad  z zakresu prowadzenia dokumentacji i prawa oświatowego. Aktywnie wspiera nauczycieli w ich rozwoju zawodowym.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pszennie jest autorem publikowanych w kraju i za granicą tekstów piosenek dla dzieci i młodzieży, autorem i współautorem podręczników szkolnych oraz materiałów pomocniczych do muzyki,  przewodników metodycznych dla nauczycieli i zeszytów ćwiczeń. Jest członkiem zespołu redakcyjnego krajowej serii wydawniczej poświęconej edukacji regionalnej dla szkół podstawowych oraz autorem licznych ilustracji i opracowań graficznych do publikacji metodyczno – dydaktycznych, książkowych i multimedialnych. Od 2008 roku współpracuje z Europejską Fundacją Wspierania Talentów Dzieci i Młodzieży „Młodzi Artyści” – organizacją skupiającą doświadczonych muzyków, aktorów, pedagogów. Zadaniem Fundacji jest organizacja, promocja i wspieranie rozwoju talentów dzieci i młodzieży, szczególnie z małych ośrodków miejskich i wiejskich, działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania w zakresie obejmującym działania artystyczne, a w szczególności muzyczne, działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego. W ramach działania Fundacji  Tadeusz Szarwaryn współpracuje jako autor piosenek wydawanych w formie CD (12 płyt wydanych w latach 2008-2019). Jego twórczość jest doceniania podczas licznych konkursów i festiwali w skali kraju, na których uczniowie otrzymują nagrody i wyróżnienia, prezentując materiał Jego autorstwa. W 2014 roku komisja artystyczna Konkursu kompozytorskiego na piosenkę dziecięcą i młodzieżową Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie najwyżej oceniła piosenkę „Przedwiośnie” z muzyką Dariusza Jarosa do słów Tadeusza Szarwaryna. Piosenka zdobyła I nagrodę przy zgłoszonych 107 utworach. Ponadto do wydawnictwa festiwalowego w formie śpiewnika komisja zakwalifikowała piosenkę – „Nim przeminie dzień”, do której słowa napisał również Pan Tadeusz Szarwaryn. W roku 2017 piosenka „To, co żyje w nas” współautorstwa Tadeusza Szarwaryna znalazła się w pierwszej dziesiątce piosenek zakwalifikowanych do polskiego finału Eurovision Junior. Obecnie ta piosenka, jak i wiele innych tytułów, zamieszczona jest w podręczniku „Lekcja muzyki” wydawnictwa Nowa Era.

(opr, foto: archiwum UG Świdnica- Dzień Edukacji Narodowej 2019 r.)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *