Absolutorium udzielone jednogłośnie

Radni jednogłośnie udzielili wójtowi Gminy Dobromierz Jerzemu Ulbinowi wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok podczas czerwcowej sesji rady.

W wyniku pozytywnie rozpatrzonego sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok, po zapoznaniu się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej i stałych komisji Rady, wnioskiem Komisji Rewizyjnej, która uznała, że wójt realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi, radni jednogłośnie udzielili wójtowi Jerzemu Ulbinowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok, dając tym samym wyraz akceptacji realizacji jego działań, przyczyniających się do rozwoju gminy i  polepszających jakość życia jej mieszkańców.

Ubiegłoroczny budżet gminy, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 41.170.476,75 zł. Dochody wykonano w kwocie 39.593.949,17 zł, co stanowi 96% planu, w tym wykonane dochody własne na kwotę 15.826.899,46 zł, co stanowi 40% udziału w wykonaniu dochodów ogółem. Plan wydatków budżetowych po zmianach przewidywał kwotę 44.742.782,75 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 41.169.843,92 zł, co stanowi 92% wykonania planu rocznego. Na realizację inwestycji zaplanowano kwotę 16.871.128,63 zł. Wydatkowano zaś kwotę 14.868.508,68 zł, co stanowi 88% planowanych wydatków majątkowych, a ich udział w wydatkach ogółem to 36%. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 27.871.654,12 zł, zrealizowano zaś 26.301.335,24 zł, co stanowi 94% planu. Z powyższej kwoty 72% stanowiły wydatki na zadania własne, a 28% to wydatki na zadania zlecone.

Miniony rok upłynął przede wszystkim pod znakiem pandemii COVID-19. Mimo to w gminie udało się zrealizować wiele ważnych dla mieszkańców inwestycji. Począwszy od budowy kolejnego etapu kanalizacji sanitarnej dla Borowa, Roztoki i Jugowej, po remont i przebudowę dróg, chodników, budowę Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Szymanowie, budowę szatni w hali sportowej w Gniewkowie, zakup wozów strażackich dla Roztoki i Kłaczyny, zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, wdrożenie projektu wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych, realizację projektów edukacyjnych, w tym zakupu sprzętu do nauki zdalnej, wsparcie ochrony zabytków czy realizację funduszu sołeckiego.  – Ranking inwestycyjny samorządów, publikowany we  „Wspólnocie” lokuje Gminę Dobromierz na 1 miejscu w Powiecie Świdnickim pod względem wydatków za lata 2017–2019 z kwotą 1.674,93 zł na 1 mieszkańca i na 70 miejscu na 1  537 gmin w  kategorii gmin wiejskich. W 2020 roku wydatki inwestycyjne stanowiły 36% wydatków ogółem, w  2021 roku plan wydatków inwestycyjnych stanowi 42% wydatków ogółem. To może dać w  latach następnych miejsce w pierwszej dwudziestce gmin wiejskich – komentuje wójt Jerzy Ulbin.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *