Absolutorium na tak

Podczas XXVIII sesji jednogłośnie radni gminy Świdnica zadecydowali o udzieleniu absolutorium dla wójta gminy Świdnica. To 13, absolutorium z tyt. wykonania przeze mnie budżetu, a 14 w mojej dotychczasowej historii na stanowisku wójta – mówiła Teresa Mazurek.

Obraz 172

Głosowanie nad absolutorium poprzedzono rozpatrzeniem sprawozdania i oceny wykonania budżetu gminy Świdnica za rok 2015. Anna Szymkiewicz, skarbnik gminy, przyznała, że prognozowane dochody ogółem w wysokości 55.596.414,78 zł zrealizowano w kwocie 53.868.519,93 zł, co stanowi 96,89% planu, z tego: dochody bieżące 50.260.642,62 zł, dochody majątkowe 3.607.877,31 zł.  Planowane wydatki ogółem w wysokości 59.925.425,78 zł zrealizowano w kwocie 52.817.094,31 zł, co stanowi 88,14% planu, z tego wydatki bieżące 44.843.510,43 zł, wydatki majątkowe 7.973.583,88 zł. Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 73,61%, a ich udział w wydatkach ogółem 15,10%.
W roku budżetowym wyemitowano obligacje komunalne w wysokości 3.500.000 zł, dokonano również spłaty rat zaciągniętych zobowiązań na kwotę 3.264.917 zł (100,00 % planu). Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 5.417.132,19 zł przy planowanej dodatniej wartości 2.486.768,40 zł. Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego stanowi łącznie 43,19% wykonanych dochodów 2015 r.

Budżetowe sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała komisja rewizyjna Rady Gminy Świdnica, a jej przewodniczący złożył wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Świdnica Teresie Mazurek. Pozytywną opinię w sprawie wykonania budżetu za rok 2015 wydała Regionalna Izba Obrachunkowa. Nad podjęciem uchwały w sprawie udzielania absolutorium głosowało 15 radnych. Wszyscy radni obecni na obradach jednomyślnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium.

Wójt gminy podziękowała za współpracę, akceptację całorocznej pracy oraz za pomoc w wypełnianiu zadań. . Rok 2015 to czas przygotowywania wniosków i dokumentacji, tak aby być gotowym do aplikowania o unijne fundusze i nie tylko. Dziękuję Radzie za zaufanie, kierownictwu i swoim współpracownikom za  wspólną realizację budżetu – mówiła Teresa Mazurek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *