Absolutorium i herb na najbliższej sesji

Decyzje w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi oraz działań nad opracowaniem herbu dla gminy, będą głównymi tematami najbliższej sesji rady gminy Marcinowice.

Decyzje w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi oraz działań nad opracowaniem herbu dla gminy, będą głównymi tematami najbliższej sesji rady gminy Marcinowice.

 

 

Tę zaplanowano na 24 czerwca na godz. 10.00.

 

VIII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

PORZĄDEK OBRAD SESJI:

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności, przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr VII/15 z VII sesji Rady Gminy z dnia 24 kwietnia 2015 r.

3. Sprawozdanie wójta gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania wójta gminy Marcinowice z wykonania budżetu gminy za 2014 r..

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla wójta gminy Marcinowice.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Marcinowice.
8. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Marcinowicach z/s w Wirach.

9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu dla Gminnego Ośrodka Kultury.

10. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji działań wójta gminy Marcinowice zmierzających do opracowania projektu herbu Gminy Marcinowice.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marcinowice w 2015 r..

13. Podjęcie uchwały w sprawie uznania za bezzasadną skargę na wójta gminy Marcinowice.

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Marcinowice.

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
16. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Marcinowice.
17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu linii 400 kV w obrębie Tworzyjanów w gminie Marcinowice nie narusza ustaleń studium
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu linii 400 kV w obrębie Tworzyjanów w gminie Marcinowice

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/6/14 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Marcinowice na lata 2015-2023.
20. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015r.

21. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.

22. Sprawy bieżące.

23. Zakończenie obrad.

 

UG Marcinowice

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *