Absolutorium dla zarządu powiatu. Decyzja dzisiaj

We wtorek, 30 czerwca, o godzinie 15.00, w sali narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy odbędzie się X Sesja Rady Powiatu Świdnickiego.

We wtorek, 30 czerwca, o godzinie 15.00, w sali narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy odbędzie się X Sesja Rady Powiatu Świdnickiego.

 

Podczas jej obrad zapadnie decyzja odnośnie udzielenia absolutorium zarządowi powiatu w Świdnicy wraz z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2014 rok.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad X sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

 5. Przyjęcie protokołu IX sesji Rady Powiatu.

 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 7. Interpelacje i zapytania radnych.

 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok i absolutorium dla Zarządu Powiatu w Świdnicy:
  a) przedstawienie sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu za 2014 rok,
  b) przedstawienie opinii składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok,
  c) przedstawienie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2014 rok,
  d) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego,
  e) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Świdnicy wraz z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2014 rok,
  f) przedstawienie opinii składu orzekającego RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Świdnicy,
  g) podjęcie uchwał w sprawie:
  – zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok,
  – absolutorium dla Zarządu Powiatu w Świdnicy z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2014.

 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany budżetu powiatu na 2015 rok,
  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego,
  c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.,
  d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.,
  e) nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy,
  f) nadania zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy,
  g) powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy,
  h) powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy,
  i) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
  j) przyjęcia Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2015,
  k) powierzenia zadań z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie gminy Żarów.

 10. Wnioski i oświadczenia.

 11. Informacje dla radnych

 12. Zamknięcie obrad X sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *