„18-stka” wójt Teresy Mazurek

Rada gminy udzieliła wotum zaufania i absolutorium dla wójt gminy Świdnica Teresy Mazurek. Udzielone przez radnych absolutorium jest dla Teresy Mazurek osiemnastym z tytułu wykonania budżetu, a dziewiętnastym w jej dotychczasowej historii na stanowisku wójta gminy Świdnica.

W czwartek 27. maja, dokładnie w dzień samorządu terytorialnego odbyła się najważniejsza sesja Rady Gminy w roku, podczas której udzielono wotum zaufania oraz absolutorium dla wójt gminy Świdnica Teresy Mazurek. Podobnie jak w poprzednim roku, wójt przedstawiła Radzie Gminy Świdnica Raport o stanie gminy za rok 2020. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności wójta, a w szczególności realizację polityki gospodarczej, oświatowej, społecznej, kulturowej i sportowej gminy. W oparciu o ten dokument radni udzielają wotum zaufania. Kolejnym punktem sesji było rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem wójta z wykonania budżetu i informacją o stanie mienia gminy oraz odczytanie pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedstawionym sprawozdaniu finansowym. Budżetowe sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała komisja rewizyjna Rady Gminy Świdnica, a jej przewodniczący Roman Jadach złożył wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Świdnica Teresie Mazurek.

Ze sprawozdania Regionalnej Izby Obrachunkowej wynika, że: prognozowane dochody ogółem w wysokości 99.933.961,57 zł zrealizowano w kwocie 100.565.698,27 zł, co stanowi 100,63% planu, z tego: dochody bieżące 91.308.817,42 zł, dochody majątkowe 9.256.880,85 zł, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 2.577.418,20 zł.(105,06 % planu),  planowane wydatki ogółem w wysokości 105.365.147,67 zł zrealizowano w kwocie 92.271.154,06 zł, co stanowi 87,57% planu, z tego wydatki bieżące 80.644.978,74 zł, wydatki majątkowe 11.626.175,32 zł. Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 66,57%, a ich udział w wydatkach ogółem 12,60%. W roku budżetowym wyemitowano obligacje komunalne w wysokości 8.000 000,00 zł. Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 10.663.838,68 zł przy planowanej dodatniej jego wartości 3.968.488,31 zł. Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego z tyt. pożyczek, wyemitowanych obligacji komunalnych stanowi 46,24 % wykonanych dochodów 2020 r. Przy formułowaniu pozytywnej opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2020 rok Skład Orzekający kierował się podstawowym kryterium jakim jest przestrzeganie prawa przy wykonywaniu budżetu gminy, wskazując jednocześni, iż ocena wydatkowanych środków pod kątem celowości i gospodarności należy do wyłącznej właściwości organu stanowiącego. – Pragnę podziękować Radzie Gminy Świdnica, kierownictwu, wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Świdnica i jednostek organizacyjnych za kolejny rok dobrej współpracy. Absolutorium udzielane jest wójtowi gminy, ale jest to praca zespołowa i za to raz jeszcze dziękuję – mówiła Teresa Mazurek, podczas sesji absolutoryjnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *