Zmiany dla podatników

Wypełniasz PIT-11, PIT-8C i PIT-R za 2018 r. – pamiętaj o poprawnym PESEL lub NIP

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świdnicy informuje, że podmioty, które w roku 2018 zatrudniały pracowników (bez względu na rodzaj umowy) i były płatnikiem podatku dochodowego, muszą przekazać urzędowi skarbowemu w formie elektronicznej do 31 stycznia 2019 r. oraz pracownikowi do 28 lutego 2019 r. informacje o wysokości osiągniętych przychodów (dochodów) oraz o pobranych zaliczkach w 2018 r.

Pracodawca lub inna osoba, która wypłaca świadczenia, musi pamiętać, aby podczas składania PIT-11, PIT-8C, PIT-R wpisać prawidłowy identyfikator podatkowy PESEL albo NIP swojego pracownika. Obowiązek ten dotyczy także pracowników obcokrajowców. Na terenie naszego powiatu w wielu przedsiębiorstwach pracuje duża ilość obywateli Ukrainy, zatem przed wysłaniem do Urzędu Skarbowego informacji o wypłaconym wynagrodzeniu pracodawca winien upewnić się, że posiada prawidłowy identyfikator podatkowy pracownika.

Jeśli pracownik jest cudzoziemcem i zamieszkuje na terytorium naszego kraju, powinien posiadać identyfikator podatkowy PESEL.

Rejestracją danych w rejestrze PESEL zajmują się organy gminy, które są właściwe do:

– zameldowania na pobyt stały i czasowy cudzoziemca,

– złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL.

Cudzoziemcy, którzy są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkowie ich rodzin zamieszkujący w Polsce, mają obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Natomiast pozostali cudzoziemcy powinni się zameldować najpóźniej w ciągu 4 dni.

Z kolei cudzoziemcy, których pobyt na terenie Polski nie przekracza 30 dni, są zwolnieni z obowiązku meldunkowego.

Informacje od płatników zawierające niewłaściwe identyfikatory podatkowe, dla których nie nastąpiła jednoznaczna identyfikacja, nie będą stanowiły danych źródłowych dla usługi Twój e-PIT. Podanie prawidłowego identyfikatora podatkowego umożliwi przygotowanie przez KAS poprawnego zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-38 za rok 2018.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *