Umowy na remonty zabytków podpisane

Umowy na łączną kwotę 80 tysięcy złotych podpisała dzisiaj 27 marca wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek z udziałem 3 księży proboszczów parafii rzymskokatolickich z Pszenna, Bojanic i Grodziszcza.

Udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane wynika z art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. 2017 poz. 2187 z późn. zm.) i zgodne z uchwałą nr XXII/193/2008 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 stycznia 2008 roku.

O dotację z budżetu gminy, ubiegać może się osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, dotacja może być udzielona w wysokości do 75 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

– Pragnę podziękować księżom proboszczom: Ks. Kazimierzowi Gniot, Ks. Maciejowi Martynek i Ks. Mateuszowi Pawlica za dbałość o zabytki sakralne na terenie gminy Świdnica. Dbanie o to dziedzictwo to nasz wspólny obowiązek, stąd zaangażowanie gminy w pomoc zarządcom obiektów zabytkowych. Życzę aby te pieniądze zostały dobrze spożytkowane – mówiła wójt Teresa Mazurek.

Dzięki przyznanym dotacjom toczyć się będą prace przy następujących obiektach:

  • w Bojanicach dofinansowanie w wysokości 12.709,11 tys. zł. na remont zewnętrznych wypraw malarskich elewacji zachodniej kościoła parafialnego,
  • w Pszennie dofinansowanie w wysokości 17.290,89 tys. zł. na wykonanie prac konserwatorskich przy barokowej chrzcielnicy stanowiącej wyposażenie kościoła parafialnego,
  • w Grodziszczu dofinansowanie w wysokości 50.000,00 tys. zł na remont dachu kościoła parafialnego.

Każdego roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków z budżetu gminy przeznaczanych jest ok. 80 tys. zł.

To nie koniec dobrych wiadomości. Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Bojanicach znalazła się w gronie 165 dolnośląskich zabytków dofinansowanych z budżetu województwa dolnośląskiego. Środki w wysokości 30 tys. zł. zostaną przeznaczone na kontynuację remontu konserwatorskiego więźby dachowej wraz z pokryciem wieży kościoła filialnego w Makowicach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *