Stypendia w dziedzinie kultury. Czas na zgłoszenia

 

Do 30 listopada można składać wnioski o stypendia w dziedzinie kultury.

ksiazki

Zgodnie z przyjętym regulaminem, stypendium może otrzymać osoba spełniająca łącznie następujące warunki: wykaże się dorobkiem w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury, opieki nad zabytkami, zamieszkuje w Świdnicy.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić osoba zainteresowana, bądź w przypadku osoby nieletniej rodzice lub prawni opiekunowie. Wzór formularza o przyznanie stypendium określa załącznik do uchwały. Do składanych dokumentów należy także dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Osoba, której przyznano stypendium zobowiązana jest do:  podpisania umowy określającej zobowiązania stron wynikające z przyznanego stypendium, wykonania przyjętego programu stypendium, w szczególności założonego celu, uwzględniającego efekt promocyjny dla miasta Świdnicy, przedstawienia w ustalonym terminie sprawozdania z realizacji części lub całości programu stypendium.

W przypadku niezrealizowania programu stypendium, stypendysta jest zobowiązany zwrócić pobrane stypendium. Może być ono przyznane maksymalnie na 12 miesięcy – informuje Magdalena Dzwonkowska, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Wnioski adresowane na Referat Kultury, należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, do 30 listopada 2016 roku.

Uchwały określające zasady przyznawania stypendiów są do wglądu w Referacie Kultury, pokój nr 317 (tel.74/8562-836, 74/8562-966) oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej www.swidnica.bip-gov.info.pl (prawo lokalne).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *