Sejm – Senat 1:1

Senat 51 głosami, przy 48 przeciw, odrzucił w piątek ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (projekt poselski).

Wprowadza ona odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, za kwestionowanie stosunku służbowego innego sędziego czy skuteczności jego powołania. Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego nowela powierza rozpoznawanie skarg dotyczących podważenia statusu sędziego lub jego uprawnień do wykonywania zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości, a także rozpatrywanie skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia SN i innych sądów, jeśli niezgodność z prawem polega na podważeniu statusu lub legalności działania sędziego, który wydał orzeczenie w sprawie. Nowela nie dopuszcza także kwestionowania przez Sąd Najwyższy umocowania sądów i trybunałów, konstytucyjnych organów państwowych oraz organów kontroli i ochrony prawa. SN nie będzie też dokonywać oceny zgodności z prawem powołania sędziego na urząd i jego uprawnień do wykonywania zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości. Izba Dyscyplinarna SN ma rozpoznawać wnioski o uchylenie immunitetu sędziego i prokuratora. Ustawa wprowadza też zmiany w procedurze wyboru pierwszego prezesa SN.

Teraz Sejm może odrzucić wniosek Senatu bezwzględną większością głosów  (ma ją klub PiS) w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Brak większości bezwzględnej oznacza, że ustawa nie stanie się obowiązującym prawem. Nowe przepisy są krytykowane przez opozycję, część środowiska sędziowskiego i Rzecznika Praw Obywatelskich. – Przyjęcie tej ustawy to droga do prawnego Polexitu, czyli wydrążenia naszego członkostwa w Unii z jej istoty, jaką jest system oparty na zasadzie wzajemnego zaufania, współpracy i respektowania wspólnych standardów praworządności – ocenił Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. Podkreślił, że dotychczasowe zmiany od 2016 r. nie poprawiły funkcjonowania sądów.

(opr)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *