Gospodarka, Polecamy, Polityka

Rewitalizacja Świdnicy coraz bliżej

Ponad 117 tysięcy złotych to dotacja jaką otrzymała Świdnica na przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji.

DSC_6077

W piątek, 19 lutego odbyło się pierwsze spotkanie powołanego przez Prezydent Miasta Świdnicy, zespołu ds. rewitalizacji. Posiedzenie to zapoczątkowało proces omawiania problemów związanych z rewitalizacją w kontekście społecznym, gospodarczym i infrastrukturalnym.

W naradzie udział wzięli przedstawiciele instytucji kultury i edukacji, służb porządkowych, przedsiębiorcy, radni oraz reprezentanci stowarzyszeń. Obrady zainaugurowała prezydent Beata Moskal-Słaniewska, która wraz ze swoimi zastępcami Markiem Suwalskim i Szymonem Chojnowskim nadzoruje proces konsultacji społecznych i prac związanych z powstaniem Gminnego Programu Rewitalizacji.

W czasie spotkania, które miało charakter warsztatowy, omawiano problemy społeczne jako fundamenty do opracowania GPR. Wymieniano uwagi i spostrzeżenia dotyczące negatywnych zjawisk występujących w mieście, które mogą rzutować na konkretne plany i projekty w zakresie rewitalizacji.

We wprowadzeniu do dyskusji prezydent Beata Moskal-Słaniewska mówiła: program rewitalizacji to pierwszy warunek, byśmy mogli sięgnąć po dofinansowanie z funduszy unijnych na konkretne realizacje. Trzeba pamiętać, że podstawowym założeniem rewitalizacji jest nie tylko prosta modernizacja czy remont obiektów, ale także, a może przede wszystkim, stworzenie nowych funkcji społecznych w danym obszarze miasta.

Podejmowane działania rewitalizacyjne służą zwykle poprawie wyglądu i funkcjonalności danego obszaru. Są to m.in.  modernizacje i remonty zabudowy, przestrzeni publicznych i podwórek, działania na rzecz aktywizacji społecznej mieszkańców oraz rozwijanie nowych form działalności gospodarczej, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw. Ważne jest również zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego oraz nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji.

Wyodrębnienie obszaru, w którym skupione są negatywne zjawiska społeczne, w szczególności takie jak: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym będzie podstawą do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych, stanowiących treść Gminnego Programu Rewitalizacji.

22 lutego 2016

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *