Przyjęto budżet Świdnicy na 2021 rok

Blisko 14 milionowy deficyt zakłada budżet miasta Świdnicy na 2021 rok. Planowana kwota zadłużenia miasta na koniec 2021 r. wyniesie 127,7 mln zł (42,88% dochodów).

Radni Rady Miejskiej Świdnicy we wtorek, 29 grudnia, przyjęli budżet miasta na 2021 rok. 13 radnych było za, 9 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Dochody miasta mają sięgnąć 297.824.517,68 zł, a wydatki 311.810.524,68 zł. Deficyt ma wynieść 13.986.007,00zł. Plan budżetu, przygotowany przez władze miasta, został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. – Subwencja oświatowa niepokrywająca wydatków na utrzymanie szkół i płace nauczycieli, wydatki związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 oraz ograniczone wpływy z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych będą miały największy wpływ na budżet Świdnicy na 2021 rok – czytamy w komunikacie z UM. .

Zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową dochody miasta planowane są w kwocie 297 824 517 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 267 752 131 zł i dochody majątkowe szacowane na 30 072 386 zł. Wydatki miasta mają sięgnąć 311 810 524 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 263 849 967 zł oraz wydatki majątkowe, czyli inwestycje planowane w sumie na 47 960 557 zł. Deficyt na 2021 rok planowany jest w kwocie 13 986 007 zł, a nadwyżka operacyjna w kwocie 3 902 164 zł. Przychody sięgną kwoty 24 577 089 zł w tym wolne środki szacowane na 8 077 089 zł i kredyty/obligacje na sumę 16 500 000 zł. Rozchody zaplanowano w kwocie 10 591 082 zł. Subwencja oświatowa wyniesie łącznie 38 991 464 zł i będzie niższa od tej z ubiegłego roku o 1,1 mln zł. Tymczasem łączne wydatki na edukację w roku 2021 planowane są w wysokości 79 885 714 zł. Oznacza to, że różnica, czyli 40,89 mln zł będzie musiała być pokryta wyłącznie z budżetu miasta. Po raz pierwszy nakłady własne Świdnicy na oświatę przekroczą 50%. Planowana kwota zadłużenia miasta na koniec 2021 r. wyniesie 127,7 mln zł (42,88% dochodów) i będzie niższa o około 4 mln zł na koniec 2021 roku. Przedstawiona prognoza Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględnia bowiem planowane do zaciągnięcia kredyty wg stanu na 30.09.2020 r. nie zaś faktycznie zrealizowane. Poziom zadłużenia na koniec 2020 r. pozostanie niezmienny od 2018 r.  i wyniesie 118,5 mln zł. Dług w 2021 r. przyrośnie o 5,9 mln zł. Dopuszczalny wskaźnik obsługi długu, to 16,73%, wskaźnik planowany wyniesie 7,84%. Miasto Świdnica wciąż jeszcze spłaca zobowiązania i kredyty zaciągnięte przez poprzednie władze. Dług zaciągnięty do końca 2014 r., za czasów prezydentury Wojciecha Murdzka, będzie spłacany do końca 2029 r. Pozostała do spłaty kwota długu to 21,3 mln zł.Konsekwencją tego będzie znaczna redukcja inwestycji i konieczność oszczędności we wszystkich sferach życia publicznego. – Budżet miasta Świdnica na 2021 rok jest budżetem, który zakłada deficyt na poziomie blisko 14 milionów złotych. Związane jest to z wieloma czynnikami, również tymi spowodowanymi pandemią (obniżone wpływy z podatków itd.) Niestety wiąże się to z wieloma cięciami w wydatkach bieżących i majątkowych, które wpłyną bezpośrednio na jakość życia świdniczan (np. cięcia w wydatkach na bieżące utrzymanie dróg, oświetlenie itd.). Jednakże, ponownie nie znaleziono oszczędności w funkcjonowaniu całego aparatu administracyjnego Pani Prezydent (wydatki na funkcjonowanie urzędu wzrosną o 1,2 mln zł), które przejawia cechy rozdętego dworu, nijak mającego się do wielkości miasta i malejącej liczby mieszkańców. Wyprowadzenie środków z miejskiej spółki ŚPWiK w wysokości 6 mln zł jest kolejnym dowodem na to, że finanse miasta nie są w dobrej kondycji, skoro potrzebują takiej solidnej „kroplówki”. Taka kreatywna księgowość odbije się w przyszłości na wzroście opłat za wodę dla świdniczan i spowoduje mniej inwestycji w infrastrukturę w tym obszarze. Kolejne zwiększone wydatki miasta na funkcjonowanie MZN (w postaci dotacji w wysokości 50% większej niż w bieżącym roku) jest kolejnym dowodem na to, że świdnicki zasób komunalny gospodarowany jest nieefektywnie. Wydatki majątkowe w wysokości blisko 48 mln zł są na przyzwoitym poziomie- aż 20 mln zł planuje się na modernizację basenów letnich OSiR. Pomimo, ogromnych kwot poniesionych już na przygotowanie procesu przebudowy tych basenów- dokończenie i finalizacja tej inwestycji wydaje się zasadna i jest oczekiwana przez świdniczan. Oczekuję jednak, że osoby odpowiedzialne za dotychczasowe roztrwonienie publicznych środków zostaną pociągnięci do odpowiedzialności – skomentował radny Marcin Paluszek.

Zadania inwestycyjne planowane na 2021 rok

  • przebudowa kompleksu basenów przy ulicy Śląskiej
  • przebudowa alei Niepodległości
  • rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej
  • przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej
  • budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Świdnicy przy ul. Kozara Słobódzkiego
  • budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej
  • wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej
  • rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy  
  • termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Świdnicy
  • rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Słowiańskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *