Przygotują nową Strategię Rozwoju Świdnicy

Zespół zadaniowy powołany przez prezydent miasta, którego pracę wspierać będą eksperci zewnętrzni, przygotuje projekt Strategii Rozwoju Miasta Świdnicy 2030 Plus. W opracowaniu dokumentu istotny będzie udział świdniczan.

– W pierwszym etapie prac nad strategią miasta zbierać będziemy istotne dane do diagnozy strategicznej, identyfikowane będą kluczowe wyzwania oraz proponowane kierunki rozwoju miasta. W ten proces mogą włączyć się mieszkańcy, których zachęcamy do składania uwag, wniosków i propozycji dotyczących Strategii Rozwoju Miasta Świdnicy 2030 Plus – mówi Anna Skrzypacz, dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Strategia jest dokumentem, który w sposób perspektywiczny oraz kompleksowy wskazuje podejście do wyznaczania i osiągania celów rozwoju gminy. Konieczność opracowania nowej Strategii wynika zarówno z przesłanek wewnętrznych jak i zewnętrznych uwarunkowań. Wewnętrzne przyczyny opracowania nowej strategii wynikają z faktu, iż dobiega końca horyzont czasowy obecnie obowiązującej „Strategii Rozwoju Miasta Świdnica na lata 2017-2023”. Coroczne analizy monitoringowe wskazują, że większość celów została osiągnięta lub ich realizacja nie jest zagrożona. Natomiast zmieniający się obraz społeczny, środowiskowy, gospodarczy, czy przestrzenny miasta i regionu stanowi zewnętrzne uwarunkowania i konieczność weryfikacji oraz zmian dotychczasowych kierunków rozwoju miasta przy uwzględnieniu aktualnych uwarunkowań ekonomicznych, przepisów prawa oraz zmieniających się potrzeb mieszkańców.

Istotną kwestią jest też dostosowanie nowej strategii do dokumentów strategicznych opracowanych w perspektywie finansowej 2021-2027 w skali kraju, województwa, powiatu, co w konsekwencji jest podstawą do przygotowania dokumentów programowych w celu pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym unijnych w ramach planowanego nowego okresu programowania– dodaje Anna Skrzypacz.  Zainteresowani mogą składać wszelkie uwagi, wnioski i propozycje dotyczące opracowywanego projektu Strategii do 30 kwietni: w formie pisemnej przesłanej na adres Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego ( Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49), w formie elektronicznej przesłanej na adres email:  um@um.swidnica.pl lub za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP, bez konieczności podpisywania bezpiecznym podpisem zaufanym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy (pokój 204, w godzinach pracy urzędu).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *