Ponad 41 milionów dla Świdnicy!

Od listopada ubiegłego roku 17 świdnickich projektów otrzymało dofinansowanie unijne na kwotę ponad 41 milionów złotych! Pieniądze pochodzą głównie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 czy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozyskane środki pozwolą zrealizować wiele zadań oczekiwanych przez świdniczan.

Rewitalizacja terenów zielonych

Zdecydowanie największym pod względem finansowym i obszarowym jest program rewitalizacji terenów zielonych w Świdnicy. Obejmuje on rewaloryzację parku Centralnego, który jest obecnie realizowany, parku Gen. Władysława Sikorskiego, który niedługo się rozpocznie oraz zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia PP, już oddanego do użytku. Wartość całego zadania to ponad 16 mln zł, w tym pozyskane dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 na sumę blisko 9 mln zł.

Czyste powietrze w mieście

Kolejnym wartym uwagi zadaniem jest poprawa jakości powietrza w mieście. W tej dziedzinie realizowane są trzy projekty. Pierwszy zakłada zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii komunikacyjnych na terenie miasta Świdnica i gmin Świdnica i Marcinowice. Jego całkowita kwota to 10.841.712 zł a pozyskane dofinansowanie to 7.486.409 zł. Drugim jest budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Świdnicy na łączną sumę 7.900.942,97 zł z czego dofinansowanie stanowi 6.707.067,60 zł. Trzecim jest program „KAWKA” w ramach, którego udzielane są dotacje celowe z budżetu Miasta na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczne. 90% kosztów przedsięwzięcia zostanie sfinansowanych ramach dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym 60% stanowić będzie dotacja bezzwrotna, a 30% pożyczka. Z otrzymanych środków oraz własnego budżetu Miasto sfinansuje budowę sieci dystrybucyjnej, przyłączy do budynków, węzłów cieplnych, instalacji w częściach wspólnych budynków oraz poszczególnych lokalach, których właściciele zdecydują się wziąć udział w programie.

Modernizacja placówek oświatowych i opiekuńczych

Warto również zwrócić uwagę na system oświaty w mieście, który otrzymał spory zastrzyk finansowy. Dzięki pozyskanym dotacjom przeprowadzona zostanie termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4, a modernizacji poddany zostanie Miejski Żłobek nr 1. Na pierwsze zadanie, którego całkowity koszt szacowany jest na kwotę 5,5 mln zł, pozyskano blisko 2mln zł, a drugie otrzymało dofinansowanie w wysokości około 2,5 mln zł. Do tego dodać należy projekt wyrównujący szanse edukacyjne dla uczniów pn. „Każdy jest ważny- programy rozwojowe świdnickich szkół”. Jego zadaniem jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji, a kwota pozyskana na realizację to 1,4 mln zł.

Więcej mieszkań

Dzięki środkom zewnętrznym wzbogacona zostanie także polityka społeczna i mieszkaniowa w mieście. Pozyskane 2,8 mln zł. pozwoli na modernizację budynku przy ul. 1-go Maja, gdzie powstaną 23 mieszkania wspomagane. Z kolei dofinansowanie ze środków RPO w kwocie blisko 1,7 mln zł umożliwi przebudowę dawnego budynku Straży Miejskiej przy ul. Romualda Traugutta na mieszkania socjalne. Kolejne pieniądze w dziedzinie polityki społecznej zostały również pozyskane ze środków krajowych i unijnych przez jednostki miejskie – MOPS, DDP czy żłobki.

Innowacje i przedsiębiorczość

Ponadto, Gmina Miasto Świdnica przeznaczy ponad 1,8 mln zł na rozwój elektronicznych usług publicznych. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 1.563.998,99 zł. Poprawie ulegną również działki przeznaczone pod inwestycje przy ul. Pogodnej. Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z linią kablową zasilającą projektowaną przepompownię ścieków sanitarnych i komorę dozowania chemii. Całkowita wartość zaplanowanego przedsięwzięcia wynosi 1,9 mln, z czego 1,6 mln stanowi dotacja unijna.

Polityka senioralna

Oprócz wymienionych dofinansowań dodać należy również te, realizowane wspólnie z naszymi czeskimi partnerami pn. „INTERREG V – A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA”. Ponad 2 mln zł pozwoli zrealizować m.in. program „Aktywny senior polsko – czeskiego pogranicza”, „Festiwal Wrażeń”, który polegać będzie na przeprowadzeniu kampanii promocyjnych w nowoczesnej formule zintegrowanego tematycznie, trans granicznego ruchu turystycznego czy „Szlak kamienia” w ramach którego odrestaurowane zostaną kamienne fontanny na świdnickim Rynku.

– Postawiliśmy sobie ambitne plany dotyczące pozyskiwania środków unijnych na realizowane przez nas zadania. Suma pieniędzy, którą udało nam się uzyskać jest imponująca. To były miesiące wytężonej pracy, ale jak widać opłaciły się. Zdobyte dofinansowania pomogą nam realizować klucze z punktu widzenia mieszkańców inwestycje, aby poprawić warunki życia w Świdnicy. Oczywiście przed nami jeszcze wiele wyzwań, które musimy wykorzystać w tej perspektywie finansowania z unii, bo nie wiemy co przyniesie kolejne rozdanie i na jakie pieniądze będziemy mogli liczyć w przyszłości – mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.

Wszystkie wyżej wymienione dotacje nie uwzględniają środków zewnętrznych ze źródeł krajowych pozyskanych w latach 2015-2017, a jest to kwota około 20 milionów złotych.

Mateusz Jadach

Magdalena Dzwonkowska

Biuro Prezydenta Miasta

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *