Magister w PWSZ

D00275zdj2

D00275zdj2WAŁBRZYCH. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku Administracja. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku Administracja.


Zajęcia odbywać się będą w trybie stacjonarnyD00275zdj2m i zaocznym.

Studia trwać będą 4 semestry. Łączna liczba godzin w trybie stacjonarnym wynosi ponad 800. Studenci zaoczni mniejszą liczbę godzin będą musieli zrekompensować pracą własną. Studia II stopnia na Administracji stworzą możliwość kontynuowania nauki osobom, które ukończyły studia pierwszego stopnia z administracji, politologii, nauk społecznych oraz innych kierunków pokrewnych. Warunkiem ukończenia studiów będzie zaliczenie wszystkich przedmiotów, czyli uzyskanie 120 punktów ECTS, w tym 20 ECTS za przygotowanie pracy magisterskiej oraz przygotowanie (i zdanie) egzaminu dyplomowego.

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwent posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej. Absolwent jest przygotowany do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej, w strukturach samorządowych, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, administracji specjalnej, administracji prywatnej, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, instytucjach krajowych, a także przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami. Absolwent posiada wiedzę umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wykazywanie inicjatyw twórczych, a także opracowywanie i wdrażanie programów.
Absolwent posiada nawyki systematycznego kształcenia i rozwoju zawodowego. Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

 

 

źródło: PWSZ w Wałbrzychu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *