Lokalny program rewitalizacji przyjęty

Na całym Dolnym Śląsku zostało opracowanych i przyjętych ponad 120 Lokalnych Programów Rewitalizacji. Do grona tych samorządów dołączyła Gmina Świdnica. Podczas XLVII sesji Rady Gminy, radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świdnica na lata 2017-2022.

Jakie są cele Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świdnica?

Celem tych działań jest identyfikacja oraz wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, a także stworzenie warunków do ich zrównoważonego rozwoju.

Ale czym tak naprawdę jest rewitalizacja?

Jest to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze, przestrzenno – funkcjonalne, techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.

Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym m.in. przez przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej, ect. we współpracy z lokalną społecznością. Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są w sposób spójny wewnętrznie – poszczególne działania miedzy sobą oraz zewnętrznie – z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportową, energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych i planistycznych.

Jakich miejscowości będzie dotyczyła rewitalizacja?

Z uwagi na szczególną koncentrację negatywnych zjawisk oraz istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gminy procesem rewitalizacji zostanie objętych osiem podobszarów tzn.:

  1. Bojanice
  2. Gogołów
  3. Lutomia Dolna
  4. Lutomia Górna
  5. Makowice
  6. Pszenno ulica: Nadbrzeżna i Wrocławska
  7. Witoszów Dolny
  8. Witoszów Górny.

Ponieważ nie można objąć procesem rewitalizacji wszystkich miejsc, w których została zdiagnozowana szczególna koncentracja negatywnych zjawisk dalsza delimitacja wynikała z istotnego znaczenia obszaru dla rozwoju lokalnego.

Przyjęty dziś przed Radę Gminy Świdnica  dokument w postaci Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie istotnym narzędziem planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności rewitalizacji oraz umożliwi ubieganie się o wsparcie ze środków Funduszy Strukturalnych oraz Budżetu Państwa w perspektywie 2014-2020 na realizację procesu rewitalizacji w gminie . Dziękuję pracownikom Urzędu Gminy oraz tym wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w jego opracowanie – mówiła podczas sesji wójt gminy Teresa Mazurek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *