Jednomyślny i rekordowy budżet gminy

 

– To rekordowy budżet w historii gminy, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków inwestycyjnych. Dziękuję radnym ze wszystkich komisji tematycznych za sprawną i rzetelną pracę nad jego projektem – mówiła wójt gminy Teresa Mazurek, chwilę po jednomyślnym podjęciu uchwały. Przyszłoroczny budżet gminy po stronie dochodów wynosić będzie 83 578 460,32 zł, a po stronie wydatków 89 599 720,32 zł.

gloswoanie-radnych-nad-uchwala-budzetowa-na-rok-2017

W czwartek, 29 grudnia, radni Rady Gminy Świdnica podjęli najważniejszą uchwałę w ciągu roku, czyli uchwałę budżetową. Po wcześniejszym zapoznaniu się z projektem budżetu w czasie posiedzeń komisji tematycznych, jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017.

Opinia komisji budżetu i finansów do projektu uchwały jest pozytywna. Pragnę dodać, że wielkości budżetowe zostały przedstawione w sposób realny, a tegoroczny budżet jest ambitny i proinwestycyjny. Życzę pani wójt, kierownictwu i oczywiście nam wszystkim aby udało się nam go w 100% zrealizować– mówił Tadeusz Żuberek, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Świdnica.

W roku 2017 w budżecie Gminy Świdnica planuje się dochody w wysokości 83 578 460,32 zł, w tym: dochody majątkowe w kwocie 14 633 748,00 zł, dochody bieżące w wysokości
68 944 712,32 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2016 w 2017 roku szacuje się wzrost dochodów o 14 171 034,73 zł, tj. o 20,4%. Wzrost dochodów spowodowany jest przede wszystkim planowanym wyższym wpływem  środków zewnętrznych na inwestycje gminne. Ponadto na wyższy plan dochodów w 2017 r. mają wpływ zwiększone planowane środki: z podatku PIT, subwencji wyrównawczej, opłaty za gospodarowanie odpadami oraz na realizację Programu 500 Plus.

W budżecie gminy na 2017 r. kwota wydatków wynosi 89 599 720,32 zł  i jest o 22,9% wyższa od przewidywanego wykonania za 2016 r., w tym wydatki bieżące stanowią 63 729 651,11 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 25 870 069,21 zł.  Deficyt gminy do planowanych dochodów planuje się na poziomie 7,2 %, co daje kwotę 6 021 260 zł.

W następnym roku budżetowym tj. 2017 r. władze gminy, aby móc kontynuować obraną strategię rozwoju gminy Świdnica, nadal  planują  wysoki poziom wydatków na inwestycje. Najwięcej środków planuje się na  inwestycje związane z gminną infrastrukturą oświatową, kanalizacyjną, drogową, kulturalną, sportową, zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy oraz Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano dalsze kanalizowanie wraz z budową przydomowych oczyszczalni, budowę kolejnych dróg, termomodernizację budynków użyteczności publicznej, rozbudowę infrastruktury edukacyjnej, budowę drogi rowerowej. Zadania inwestycyjne przewiduje się realizować przy współudziale środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz przy współudziale środków z budżetu państwa i budżetu województwa. Ponadto zaplanowano kontynuację prac w zakresie melioracji na terenie gminy, jak i  ochrony środowiska.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *