Fajerwerki – zachowaj ostrożność

Niewłaściwe obchodzenie się z fajerwerkami co roku powoduje często nieodwracalne skutki. Tematyka dotycząca wyrobów pirotechnicznych staje się szczególnie ważna i aktualna, w okresie świąteczno – noworocznym, gdy zwiększa się podaż i popyt na różnego rodzaju środki pirotechniczne.

fajerwerki

W okresie świąteczno – noworocznym petardy i fajerwerki postrzegane są jako jeden z elementów dobrej zabawy. Nikt już nie wyobraża sobie nocy sylwestrowej bez rozświetlonego kolorowymi rozbłyskami nieba. Należy jednak pamiętać, że w rękach nieodpowiedzialnych, często nietrzeźwych ludzi, czy w rękach dzieci stają się olbrzymim zagrożeniem. Petardy i fajerwerki, to przecież materiały i wyroby pirotechniczne.

Należy pamiętać o tym, że:

Zgodnie z przepisami osoba, która sprzedaje wyroby pirotechniczne, wyłączone spod koncesjonowania, niepełnoletnim może odpowiadać za to przed sądem, za co grozi jej kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności nawet do lat 2.

Regulacje prawne dot. zasad i warunków obrotu wyrobami pirotechnicznymi obejmują kwestie odpowiedzialności:

  • Z ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi – art. 37:

Kto sprzedaje wyroby pirotechniczne, wyłączone spod koncesjonowania lub broń, a na posiadanie której nie jest wymagane pozwolenie, osobom niepełnoletnim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Przypomnijmy, że dystrybucja materiałów pirotechnicznych obwarowana jest też innymi przepisami prawa. Działalność gospodarcza w zakresie obrotu materiałami pirotechnicznymi, wyłączonymi spod koncesjonowania, prowadzona bez wymaganego zgłoszenia jest wykroczeniem.

  • Z kodeksu wykroczeń – art. 60, par.1 i 3

1: Kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej /…/ podlega karze ograniczenia wolności lub grzywny. Obrót wyrobami pirotechnicznymi może być prowadzony wyłącznie w ściśle określonych przepisami warunkach. Prowadzenie obrotu w/w wyrobami wbrew tym warunkom może pociągać za sobą określone sankcje karne.

  • Z kodeksu wykroczeń – art. 83, par. 1:

Kto nieostrożnie obchodzi się z materiałami wybuchowymi, łatwo zapalnymi lub substancjami promieniotwórczymi albo wykracza przeciwko przepisom o wyrobie, sprzedaży, przechowywaniu, używaniu lub przewożeniu takich materiałów, podlega karze aresztu, grzywny lub karze nagany. W drastycznych przypadkach mogą zostać wyczerpane znamiona przestępstwa sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach.

  • Z kodeksu karnego – art.164 par.1:

Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwa zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach mające postać: pożaru, eksplozji materiałów wybuchowych lub łatwo palnych, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Obrót wyrobami pirotechnicznymi w wyszczególnionych podklasach, bez koncesji stanowi przestępstwo z art. 36 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i pozostaje w ewentualnym zbiegu z art. 171 §1 KK.

  • Z kodeksu karnego – art. 171 par 1:

Kto, bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, wyrabia, przetwarza, gromadzi, posiada, posługuje się lub handluje substancją lub przyrządem wybuchowym, materiałem radioaktywnym, urządzeniem emitującym promienie jonizujące lub innym przedmiotem lub substancją, która może sprowadzić niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

  • Z ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi art. 36 ustawy ust. 1:

Kto wykonuje działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją albo wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym bez koncesji lub wbrew warunkom określonym w koncesji, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Na podstawie Ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym na terenie poszczególnych województw mogą obowiązywać, w ramach tzw. prawa miejscowego, dodatkowe uregulowania prawne w tym zakresie. Przepisy tego typu wprowadzają zakaz używania w miejscach publicznych petard oraz innych środków pirotechnicznych z wyłączeniem ograniczeń w dniach 31 grudnia i 1 stycznia każdego roku. Jeżeli rada gminy nie uchwaliła przedmiotowych przepisów, to działania Policji mogą być ukierunkowane przede wszystkim na ocenę, czy korzystanie z przedmiotowych wyrobów narusza przepisy określone w :

-art. 51 kw (zakłócanie spokoju, porządku publicznego lub spoczynku nocnego)

-art. 52&1 kw (udział w zgromadzeniu posiadając przy sobie materiały pirotechniczne)

-art. 107 kw (złośliwe niepokojenie)

-art. 145 kw (zaśmiecenie miejsca dostępnego dla publiczności)

-art. 83 kw (nieostrożne obchodzenie się z materiałami wybuchowymi, łatwo zapalnymi lub substancjami promieniotwórczymi, wykraczanie przeciwko przepisom o wyrobie, sprzedaży, przechowywaniu, używaniu lub przewożeniu takich materiałów).

Wskazane czyny – zabronione jako wykroczenia- podlegają odpowiednio karze aresztu, grzywny lub ograniczenia wolności.

Policja ostrzega:

Przede wszystkim dzieci, by nigdy same nie używały petard i fajerwerków. Do dorosłych apelujemy o rozsądek i rozwagę, by podczas używania takich wyrobów zachowali szczególną ostrożność. Nigdy nie należy odpalać petardy po raz drugi, gdy ta na nie detonuje. Nie wolno używać materiałów i wyrobów pirotechnicznych w miejscach ogólnodostępnych, gdzie mogłoby to zagrozić życiu i zdrowiu ludzi bądź spowodować straty materialne.

źródło KPP Świdnica, fot. internet

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *