Dotacje z urzędu pracy

W okresie wzrastającego poziomu bezrobocia uruchomienie własnej działalności gospodarczej może okazać się sposobem na uzyskiwanie stałych dochodów. Co oczywiste, własna firma potrzebuje na start zastrzyku gotówki. Istnieje wiele możliwości uzyskania środków finansowych na rozruch biznesu. Kto i w jaki sposób może je uzyskać?

Jednorazową dotację z urzędu pracy na założenie własnej firmy bezrobotny może otrzymać w wysokości nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie jest to kwota 18.488,88 zł. O przyznanie dotacji może wystąpić bezrobotny, który:

w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił, bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych, nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie był karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Z programu „Pierwszy biznes” o wsparcie mogą wnioskować osoby bezrobotne do 27 roku życia, legitymujące się wyższym wykształceniem, o ile od ukończenia szkoły nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy. Środki te dostępne są również dla osób, które nie mają wykształcenia wyższego i jednocześnie nie ukończyły 25 lat.

O pomoc może ubiegać się zarówno osoba uprawniona, jak również grupa osób uprawnionych, które wspólnie chcą założyć firmę. Wsparcie to udzielane jest w formie pożyczki. Maksymalnie można uzyskać do 40 tys. zł na jedną osobę uprawnioną. Pożyczka może być udzielona na okres do 36 miesięcy, z możliwością karencji spłaty do 6 miesięcy.

Również osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dotację. Dla nich pieniądze rozdziela Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Są one przeznaczone dla tych niepełnosprawnych, którzy są zarejestrowani w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotni albo poszukujący pracy, niepozostający w zatrudnieniu. Tu dotacja jest wyższa i wynosi 46.222,20 zł.

Możemy również ubiegać się o dotację z Unii Europejskiej. W ramach działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki istnieje możliwość uzyskania jednorazowej dotacji w wysokości do 40 tys. zł. O wsparcie wnioskować mogą osoby, które mają zamiar uruchomić własną firmę i nie miały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Dodatkowo przyznawane jest także wsparcie pomostowe w okresie pierwszych 6-12 miesięcy od uruchomienia firmy. Osoba zainteresowana uzyskaniem dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej nie musi ubiegać się o dofinansowanie projektu i przechodzić całej skomplikowanej procedury aplikacyjnej. Wystarczy, że weźmie udział w szkoleniu i napisze biznesplan, który zostanie pozytywnie oceniony.

Kolejną możliwością jest działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Wnioskować o dofinansowanie mogą m.in. osoby fizyczne, podejmujące lub już prowadzące działalność gospodarczą. Pomoc ta wypłacana jest na zasadzie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych i uzależniona jest od liczby nowych miejsc pracy. Maksymalnie może to być 100 tys. zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 2 nowych miejsc pracy, 200 tys. zł – jeśli miałoby zostać utworzonych więcej niż 2 i mniej niż 5 nowych miejsc pracy, 300 tys. zł – jeśli utworzonych będzie co najmniej 5 nowych miejsc pracy.

 

1 thought on “Dotacje z urzędu pracy

  1. Czy potrzebujesz pożyczki? Czy jesteś człowiekiem biznesu czy kobieta i trzeba pożyczki, aby zwiększyć swój biznes ?? Czy potrzebujesz kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej? Niezależnie od problemów kredytowych może być, tu twojej pomocy oferujemy kredyty dla osób fizycznych i firm, zarówno w niskich i przystępnych oprocentowania. Skontaktuj się z nami dzisiaj na (carrenbenfirm@outlook.com lub carrenbenfirm@gmail.com), aby uzyskać dziś kredytu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *