Czy wójt otrzyma absolutorium?

Już na najbliższej sesji rady gminy zapadnie decyzja w sprawie absolutorium dla wójt gminy Świdnica Teresy Mazurek.

Już na najbliższej sesji rady gminy zapadnie decyzja w sprawie absolutorium dla wójt gminy Świdnica Teresy Mazurek.

 

XI sesja odbędzie się w czwartek 18 czerwca o godz. 11.00, w sali narad Urzędu Gminy w Świdnicy.

 

 PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie XI Sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.
 2. Wyznaczenie sekretarza obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji – IX i X.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 6. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na poprzednich sesjach.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok:
 8. a)wystąpienie Wójta w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu za 2014 rok,
 9. b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2014 rok,
 10. c) przedstawienie oceny sprawozdania finansowego za 2014 rok przez Komisję Rewizyjną,
 11. d) przedstawienie oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok przez Komisję Rewizyjną,
 12. e) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium,
 13. f) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
 14. g)
 15. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok,

2)      udzielenia Wójtowi Gminy Świdnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2014 rok,

3)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica,

4)      zmian w budżecie gminy na 2015 rok,

5)      uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Świdnica – edycja 2015,

6)      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zawiszów, gmina Świdnica,

7)      przystąpienia do prac nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Szlakiem Granitu” na lata 2014-2020,

8)      przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy za rok 2014,

9)      wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Boleścinie stanowiącej działkę nr 128/1,

10)  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Boleścinie stanowiącej działkę nr 129/1,

11)  wyrażenia zgody na nabycie 8079/10000 udziałów w nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy Górnej 11 stanowiącej działkę nr 187/4,

12)  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Słotwinie, stanowiącej działkę nr 457/4,

13)  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Wieruszowie, stanowiącej działkę nr 65/2,

14)  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Świdnica położonych w Witoszowie Dolnym, stanowiących działkę nr 148 i 1149,

15)  udzielenia dotacji z budżetu Gminy Świdnica w 2015 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Kościół w Bojanicach),

16)  udzielenia dotacji z budżetu Gminy Świdnica w 2015 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Kościół w Boleścinie ),

17)  udzielenia dotacji z budżetu Gminy Świdnica w 2015 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Kościół w Modliszowie),

18)  udzielenia dotacji z budżetu Gminy Świdnica w 2015 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Kościół w Mokrzeszowie).

 

 1. Zapytania, interpelacje i wolne wnioski.
 2. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Świdnica o działalności w okresie między sesjami.
 3. Sprawozdania z pracy stałych komisji między sesjami.
 4. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wolne wnioski.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie XI Sesji Rady Gminy Świdnica.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *